Petar Tyran

Stara je dob da negdo i ja­vno i službeno reagira na to da nam okolo naokolo zatvaraju granice odnosno da policija skupa s graničari i s vojskom opet pojačano kon­­tr­o­­lira granicu i granične pr­e­laze. Ponovo kontroliranje tih prelazov u velikoj političkoj nervozi pred svim u Gradiš­ću je „farsa“ u vezi s graničnim prijelazom iz Austrije u Madjarsku odnosno obrnuto kao npr. med Filežom i Un­dom i Keveždom. Navodno zbog protesta nekoga medja­ša (Anraine) pred Narodnim pravobraniteljstvom je Zemaljska policijska direkcija bila prisiljena da izdā odredbu da je sada „do 10. februara moguće, da se iz Fileža u Ugarsku vozu i vozila do 3,5 tonov“, a tom odredbom da je vožnja iz Fileža u Undu ili u Kevežd „opet legalna“.

A ča je bila do sada? Smo se u minuli ljeti znamda ilegalno vozili po ovi u medjuvrimenu lipo asfaltirani ces­ta, dijelom i kroz filešku lo­zu? U čemu je smisao Euro­p­ske Unije i pada Schengenske granice ako ne pred svim i u tom, da moremo putovati — i službeno i privatno — iz­med jedne i druge zemlje, države, bez da moramo stati pred gr­aničnimi braniki i da nas redari kontroliraju je li smo ionako ti, ki velimo da smo.

Toliko se momentano širi nervoza i u austrijskoj unu­tar­njoj i vanjskoj politiki, da će­du sada početi opet kontrolirati na austrijsko-slovačkoj granici. Ča iz toga moramo zaključiti? U prvom redu i to da Austrija nima povjerenja u Madjarsku ni Slovačku ni Češku, da bi onde jur zausta­vili izbiglice i migrante. Nadalje je to jasan dokaz zato, da Nimška nima nikakovoga povjerenja u Austriju, jer npr. u solnogradskom Walserber­gu putniki redovito stoju dvi i već uri i čekaju prelaz u Bavarsku. Nadalje je to očiti do­­kaz zato, da Velika Britanija nima povjerenja u Europsku Uniju, da bi ova prepričila da migranti stižu ča do „Oto­ka“. A nikako EU već ne taji, da nima nikakovoga povjerenja ni u Tursku ni u Grčku da bi ove zaustavile izbiglice jur na svoji granica.

Da, masovni priliv migran­tov je velik problem i za pojedine članice EU kao i za EU samu, ali ovo očito nepovjerenje jednih u druge je uzrok puno nezadovoljstva a će u budućnosti opet biti uzrok mr­žnji jednih prema drugim.

Kao da bi jur bili pozabili, ka­ko smo mrzili i zatvorene gra­nice i željezni zastor, koliko smo zdivali na te madjarske, čehoslovačke, jugoslaven­ske komuniste, ki su nam pre­pričili slobodni ulaz u te ze­m­lje. Ćemo za neka hapšenja krijumčarov, šlepe­rov odnosno migrantov ke ovi „vuču“ u zemlje EU opet dignuti granice med članicami EU, kad su nam jur podigli žilet ži­ce (puno oštrije od nekadašnje bodljikave žice)? Stoji ova ko­nstruirana histerija zaista z­ato, da opet budjamo i stv­a­­ramo nove antipatije prema našim susjedom? Ovo nam je potribno kao putača!

Kategorije