Čokolad sadržava isto sred­stvo, ko produciraju mož­dja­ni dokle ćutimo ljubav. Supstancija se zove feniletilamin i ima ista svojstva svejedno, je li djeluje putem čokolada ili moždjanov. Fe­ni­letilamin uti­če na naše raspoloženje. Bro­j­na istraživanja su potvrdila, da je čokolad upravo zato ta­ko popularan i da se osebujno ženam umilja na njega. Zač upravo ženam?

Ljubav i emo­cionalne veze su ženam osebujno važne, a čokolad zbu­dja u nami ćut, da smo ljub­ljeni, cijenjeni i akceptirani. Kad su žene turobne, je čok­o­lad odličan antidepresivum. Žene, ke čuda djelaju i ke se trudu da budu superžene, si čokoladom moru povećati snagu žitka. Žena, koj se svenek jako umilja na čokolad, očigledno ima deficit ljubavi i blizine.

Za dobro raspoloženje u čokoladu su odgovorni:

  • masnoća, ka ublažuje ćut praznine
  • ugljikohidrati, ki aktiviraju produkciju serotonina, da bi se vrnulo dobro raspoloženje
  • fenilamin, spodob. seroto­ni­nu, ki prouzrokuje smirenost
  • feniletilamin, teobromin, tiramin i kofein, ki stimuliraju tjelovnu energiju
  • pirazin, ki aktivira centar za uživanje u moždjani.

Kategorije