Petar TyranKratko pred izbori za Na­cionalno vijeće 15. okto­b­ra su javili glasnogovorniki svojih stranak u pogledu na narodne grupe. Povezano s „nemarnim i jezično pogrišnim rješenjem ka­šti­­ge za Branka Kornfeinda“, ki je potribovao hrvatski službeni jezik u slučaju navodne prebrze vožnje u Bortanskom ko­taru javio se je i zastupnik u Parlamentu Niki Berlaković (Övp) i je u izjavi potribovao korektno korišćenje službenoga jezika ča se tiče jezikov narodnih grup.

Povod je službeno pismo farniku Branku Kornfeindu, u kom je bilo pu­no falingov (HN su o tom op­širno pisale). Slučajno ili ne da je to nastalo publiki uprav sada pred izbori — ali za Nikija Berlakovića je to bio „po­loženi jedinaesterac“, jer mu je to dalo priliku da se pojavi i u svojoj funkciji kao govorač narodnih grup. Kako je izjavio „Jezik je najvažniji znak identiteta narodne gru­pe. Korišćenje nekoga dru­go­ga slavskoga jezika da je apsurdno. Zemaljska vlada da mora osigurati, da se u Gradišću korektno koristu u zem­lji predvidjeni službeni jeziki“ (© Niki Berlaković). „I (hrvatski) Sav­jet za narodnu gru­pu da se mora baviti ovom tematikom, da bi se prepri­či­le ovako neugodne situacije u upravi, je izjavio Niki Berlaković.

Dokle se Berlaković tu i tamo javlja i manjinskim pitanjam, njegov socijaldemokratski pandan u funkciji go­vorača za narodne grupe Franz Kirchgatterer (Spö) se zapravo uopće još nije javio manjinskim temami u minu­lih skoro pet ljet. Gornjoaus­trijanac je, a kako je došao i do ove nadležnosti da bude govorač za manjine, znaju bojsek samo u Spö-u. Sada pred izbori se je i on javio i predlaže „Forum narodnosnih savjetov“.

Potom kad su predsjedniki i potpredsjedniki Savjetov — od kih su neki puncirani Socijaldemokrati ili jako bliski Spö-u kao npr. Martin Ivan­čić (H­r­vat) i Karl Hanzl (Čeh) — oštro kritizirali Saveznu vla­du, da ništa nije na­pravila u pogledu na pobolj­šanje Zako­na o narodni gru­pa iz 1976. ljeta odnosno u pogledu na toliko potribno povišenje pi­nezne potpore n­arodnim gru­pam. Sada pred izbori najednoč Kirchgatterer javlja da Spö želji „minja­ti spomenuti Zakon o narodni grupa (2297/A). Kirchga­t­terer predlaže da bi se tribao instalirati novi Forum narod­nosnih savjetov, ki bi činili predsjedniki i potpredsjedni­ki pojedinih šest Savjetov i bi se tribao sastati barem dvakrat u ljetu. Ovo je jur dugo­ljetno potribovanje Martina Ivančića i drugih partijskop­o­lititičkih zastupnikov u Sav­jeti. Nadstranački savjetniki su to do sada odbijali, jer su se bojali partijskopolitičke dominacije u Savjeti. Ali je činjenica, da partije ionako dominiraju — iako vrhi politi­čkih partijov očito nimaju ni najmanjega interesa da nešto riješu u korist narodnih grup!

Kategorije