Romi i Sinti se prezentiraju u internetu

BEČ — Romska narodna grupa u Austriji je pokrenula novi magazin u internetu pod imenom „romblog.at“. U ovom kanu predstaviti ljude i teme, ke se tiču narodne grupe Ro­mov i Sintov. Te­ksti i video-clipi su momentano na nimškom jezi­ku. Od kljetu predvi­djaju prinose i na romskom jeziku.

Jasan je cilj o­ve plat­forme, da narodna grupa i sama piše o sebi i za sebe, je rekla odgovorna dr­žav­na tajnica Savez­noga kancelarstva, Muna Duzdar (Spö). Ov projekt pinezno znatno podupiraju Sa­ve­z­no kancelarstvo kao i Orf.

(uredn.)