Teška sudbina i ubijanje Koptov u Egiptu

Kopti (od arap. quft ili qĭft: Egipćan, iskvareni oblik za grč. Αἰγύπτıος), kršćanski po­tomci starih Egipćanov. Ko­pti su oni stanovniki Egipta ki ni za arapske (641.-1250.), ni za mamelučke (1250.-1517), ni za osmanske (1517. do 1918.) vlasti nisu prešli na islam, već su ostali kršćani monofiziti; većinom su člani Koptske ortodoksne crikve; prema neslužbenim procje­nam činu od 10 do 14% uku­p­noga stanovništva Egipta.

RIM — Kršćanom u islamski zemlja jur je pun kufer takovih inter­pretacijov i „pranja ruku„ svaljujući sve na Islamsku državu i druge „ekstremiste„. Tako je za Asia News glas­nogovornik koptske Crikve, pa­ter Rafic Greiche izjavio: „Muslimanska zajednica po atentatu na Cvitnu (Macicnu) nedilju poslala je izraze sućuti i solidarnosti govoreći kako takovi čini ne predstavljaju pr­avi islam, da je islam religija mira i sloge. Oni su iskreni u izražavanju sućuti prema nam, ali to se odnosi na obične islamske vjernike ki uistinu iskreno trpu s nami. No kada se gleda na vrhovne (učiteljske) autoritete islamskoga (sunit­skoga) svita kako je Sveučilište Al-Azhar u Kairu, nisu se željili izraziti su li pripadniki Islamske države »kuffar« (nevjerniki), ili ne. Odgovaraju sa­mo da su oni muslimani, ali na krivom putu.“

Mislu isto o kršćani

Kada je autoritetom istoga sveučilišća pred ljeto dan kada su takaj, za Božić, pobili kopt­ske kršćane tijekom maše, isu­sovac, jezuit pater Samir Khalil postavio pitanje zač isilovce ne udare fetvom/presudom (ako to nije islam) odgovoreno je takaj da ih ne moru „iz­općiti“, jer se radi o muslimani. Premda more zvučati tvrdo, no iz toga je razvidno da koljači Islamske države i veliki imam sveučilišća Al-Azhar Ahmed al Tayyeb o kršćani i drugi „nevjerniki“ mislu isto, samo ča u „tretiranju“ kršćanov imaju različite metode, ovi brutalne, ovi perfidne.

U islamski zemlja sustavni progoni i zničenje kršćanov ne činu se samo mrčem, već i pr­i­silnimi ženidbami i pripelja­njem na islam, kako se to, med drugim prakticira u Pakistanu. Kako je napisao Kamran Ch­au­dhry za Asia News: „Nasilno pripeljanje na islam česta je pojava. Kako donosu pakista­n­ske udruge za ljudska prava, svako ljeto tisuće divojčic bi­va prisilno udano za muslimane i tako prelaze na islam.“

Progoni i ubojstvo kršćanov preneseni su i na europsko tlo. I to istim rukopisom kao i u islamski zemlja, ubiti kršćana ne bilo kade, već na simbo­li­čkom mjestu, u crikvi, tijekom maše, kako se je dogodilo u Normandiji, u Francuskoj, ka­da je u crikvi ubijen pater Jacques Hamel, ki se je isticao u svojem pastoralnom djelova­nju brigom za islamsku sirotinju u svojoj fari.

Dosta im je korektnosti

Ovo sustavno zlostavljanje (Missbrauch) i progoni kršćanov ki duraju jur stoljeća dugo, a eskaliraju zadnjih ljet prelilo je čašu antiohijskom patrijarhu Ignaceu Youssifu III. Younanu ki je po pokolju u Kairu izjavio: „Dosta je političke ko­rektnosti. Mi ovde živimo tragediju, a vi na Zapadu bavite se teorijskimi raspravami, do­kle smo mi svakodnevno izlo­ženi smrtnoj pogibelji.“

Papa Franjo upravo se pripravlja pohoditi Egipat, kade se krv koptskih kršćanov još nije osušila. Dvi su glavne to­čke njegovoga posjeta. Susret s „koptskim papom“ Tawadr­o­som II., i s velikim imamom Sveučilišća Al-Azhar Ahmedom al Tayyebom. O čemu će razgovarati s ovim drugim? Vj­erojatno o tom kako je islam religija mira, a sustavno istrib­ljenje kršćanov iz islamskoga svita posljedica globalnoga zatopljenja.

(I. Šola)