Manjina per definitionem m­o­ra imati odredjena svojstva, po ki je prepoznatljiva kot manjina. Drugačije rečeno, da ma­nj­i­na more biti priznata kot ma­njina, mora ispuniti od­redjene kriterije. Autori manjinskih zakonov se redu po Capotortijevoj definiciji (vi­di HN 11) i imaju jasne predodžbe o tom, kakova mo­ra biti neka ma­njina, da bi mogla imati pravo na obrambu. Manjine, ke su udomaćene u europski nacionalni dr­žava, moraju ispu­niti preduvjete, da bi mogle inzistirati na priznanje svoje kulture. To valja i za Gradiš­ćanske Hrvate.

 

Su manjinska prava paradoksna?

Finska antropološkinja, Reetta Toivanen, veli da ona prava, ka čuvaju, istovrimeno ograni­čuju pripadnike manjin u svoji mogućnosti (prisp. Toivanen 2005). Zato su za nju manjin­ska prava paradoksna. Apsurd­no je, da se ma­njina mora prezentirati tako, da bi odgovarala kodificiranim ma­njinskim od­redbam. Manjina mora simulirati svoj jedinstveni kulturni identitet i nagla­šavati die interne Homogeni­tät und die Unveränderbarkeit der Gruppe über die Generationen hinweg (ibid.). On stalno mo­ra kazati na svoje osebujnosti, osebujno­sti jezika, pravic i po­vijesti. Sa­mo ako se ona sa svom mo­ću pokušava razliko­va­ti od ve­ćin­skoga naroda, i ako more dokazati svoju jedinstvenost, ju davatelj sub­ven­cijov identifi­ci­ra kot au­ten­tičnu manjinu, koj on daje manjinska prava. Zato se Gra­dišćanski Hrvati tako ra­­do prezentiraju u svoji nošnja i tamburicom u ruki ja­­­ču svoje stare narodne jač­ke. Sve je to samo inscenacija!
Toivanen (ibid.) poentirano veli, da je to tako kot da bi se reklo: Wir erzählen dir, wie du sein musst, und dann akzeptieren wir dich so, wie du (geworden) bist.

 

Kultura je dinamičan proces

Današnje manjinske kulture eg­zistiraju u takozvanom ­tretom prostoru. Autohtone europske manjine se ne ge­­toiziraju ili separiraju. One su se jur zdavno splele s ­­većinskom kulturom i već nisu ­homogene i zatvorene cjeline, nego hibridne. Jur zdavno postoju novi obliki manjin­skih identitetov, ki se sa staro­davnim manjinskim pojmom već ne podudara­ju.

 

Kako van iz paradoksa?

Da bi manjine mogle participirati u svi politički odluka kot to predlažu Vijeće Europe i Osze, nije realistično. Da bi moćni slabomu dali odlučivati, toga još nije bilo! Ali demokratizacija, veli Toivanen, bi mogla biti prvi korak ravnopravnosti. Većina bi se morala zamisliti u manjinu, da bi mogla razumiti, ča to znači biti diskriminiran i trpiti pod tim. Za to su potribni koncepti. Naj­važnije bi bilo, da većina uvidi, da manjina i onda još postoji, kad nje kotrigi jur zdavno participiraju na modernom žitku. „[D]ann könnten die Mitglieder von Minderheiten eine Politik beenden, in der sie sich stä­n­dig »musealisieren«“, veli Toivanen (2004). Manjina premalo zna o nami. Zato ni ne razumi, zač potribujemo osebujnu obrambu. Ali u pitanju je fundamentalno pra­vo, ravnopravnost manjine s većinom.

 

Agnjica Csenar-Schuster

Kategorije