Tīm Stronach se je nedavno formirao i u Gradišću u toj političkoj stranki — ka je zastupana u Nacionalnom vijeću a ne u Gradišćanskom zemaljskom saboru — u najnovije igra važnu ulogi i Cindrofac Herbert Kliković. On je govorač Tīma Stronach za narodne grupe i se je prošli tajedan u otvorenom pismu obratio članom hrvatskoga Savjeta za na­rodnu grupu da se zalaže za publiciranje obnovljenoga mo­litveni­ka »Kruh nebeski«. Kako je izjavila Hrvatska redak­cija ORF-a Gradišće, Kliković jasno i otvoreno kritizira, da jur već od 10 ljet savjetuju i raspravljaju o novom molitveniku, da su svi složni o važnosti projekta, ali da se ništ ne djela.

 

ŽELJEZNO — Za Herberta Klikovića je Rimo-katoličanska crikva ona institucija, ka najveć djela za hrvatsku kulturu i je­zik, jer svaki dan nudi maše na hrvatskom jeziku, pri ki se jači i moli na hrvatskom jeziku. Ali Klikovića jada, da gradišćanski Hrvati jur desetljeća dugo moraju koristiti poderane knjige.

 

Molitvenik »Kruh nebeski« bi se morao ne samo novo tiskati, nego i sadržajno obnoviti, Kliković potribuje u svojem otvorenom pismu savjetnikom i dodaje, da je za to čuda pinez potri­bno. Zato poziva Dijecezu, neka ča djela i rezervira pineze za »Kruh nebeski«. U prošlosti da su se subvencije potrošile za sve drugo. „Palača i biro su jako važni, ali važniji je »Kruh nebeski«, doslovno je rekao Herbert Kliković, ki je vrlo anga­ži­ran i u cvrikvenom životu domaće mu fare Cindrof.

 

Lani u aprilu se je pojavila dotiskana naklada hrvatskih molitvenih knjig Kruh nebeski. Ljeta dugo je ov „molitvenik za hrvatski narod Gradišća“ bio rasprodan. Biškupija je čekala s dotiskanjem, ar pripravlja jur daleko prik 20 ljet dugo nove, predjelane i aktualizirane molitvene knjige.

 

2004. ljeta je Crikva potribovala subvenciju od 360.000 € za molitvenik, ka se pak nije isplatila. Subvencije iz saveznoga lonca za narodne grupe da su visoke, ali za hrvatsku narodnu grupu ipak premale, je rekao Kliković i dodao „…ali kad bi hrvatski Savjet za narodnu grupu od početka ove diskusije bio svako lje­to vrgao na stran 50.000 €, bi imali zlatne knjige“.

 

Kliković kani sada nanovič pokrenuti diskusiju, da bi se u dojdućem ljetu iz podupiranja za narodne grupe osigurali pinezi za ov projekt. Konkretno predlaže, da se na stran vrže svako ljeto 100.000 E i da se stoprv potom dilu subvencije drugim društvam. „Lipo, važno i interesantno je, ako se tiskaju kuharske knjige na hrvatskom jeziku, ali najvažnije da su ipak one knjige, ke gradišćanski Hrvati tribaju svaki dan, naime molitvenik.“

 

Svoje pismo kani Kliković pri dojdu­ćoj sjednici Savjeta za hrvatsku narodnu grupu predati svim kotrigom. Kao govo­rač Tīma Stronach za narodne gr­u­pe Herbert Kliković m­o­re sudjelivati pri svi sjednica, ali nima prava glasa.

(uredn.)

 

Kategorije