Kandidati Zelenih za zemaljske izbore

Zeleni u Gradišću u ovi da­ni su u Borti predstavili ka­n­didate za zemaljske izbore 31. maja o. lj. Letos su po prvi put zastupane sve četire narodne grupe na zemaljskoj listi Zelenih, dakle uz Nim­ce i Hrvati, Romi i Ugri. Za Hrvate u Gradišću je to An­i­ta Malli, zemaljska tajnica Zelenih, Martin Horváth je prvi Rom, ki kandidira na zemaljskoj razini, a Maria Rácz pripada ugarskoj na­rodnoj grupi u Gradišću.

 

BORTA — Gradišćanski Z­e­leni pri zemaljski izbori ljetos 31. maju predvidjaju osvojiti treti ma­ndat. Za sadašnjimi za­stupniki u Saboru, Reginom Petrik kao i Wolfgangom Spitz­müllerom se natica Anja Haider-Wallner na tretom mjestu. Polag izjave Anite Malli, gradišćanskim Zelenim su narodne grupe bile svenek jako važ­ne, a isto tako većjezi­čnost i multikulturnost u Gradišću. „Gradišćanskohrvatski i romski jezik ćedu izumriti, ako se ništa ne čini“, je Anita Malli naglasila i je kritizirala, da „fa­lu dobro izobražene pedagogi­ce i pedagogi ča je ve­lik ma­n­ko, na kom da se mora djelati“.

 

Zeleni predlažu, da se sva­ko drugo ljeto sastavi izvješ­ćaj o narodni grupa, u kom neka se evaluira situacija na jezičnoj i kulturnoj razini. Zemalj­ska vla­da se pak mora baviti narodni­mi grupami, potribuje Malli.

 

Nadalje si Zeleni želju no­vo rješenje za dvojezične putoka­ze. Zakon o narodni grupa da ne ide dosta daleko. Zato ne­ka služi hrvatski na kotarskoj razini kao službeni jezik. „Putokazi u kotaru moraju biti dvo­jezični, ako kažu u hrvat­ska sela“, potribuje Anita Malli, i spominje da je sada zato nadležna općinska razina.

 

Martin Horváth, se angažira u društvu Karika. Ovo dr­u­štvo za Rome su utemeljili u novembru 2013. ljeta u Borti. „Budućnost Gradišća je za Z­e­lene većjezična, u koj imaju svi iste šanse. To odgovara tomu, zač se ja zalažem“, je rekao Horváth. Ovo društvo se bori protiv svake vrsti diskriminaci­je i kani biti platforma za Ro­me i gadje (ne-Rome). Martin Horváth je namjesnik predsje­d­nika dru­št­va, Paula Horvátha.

 

Maria Rácz, ka se kao Ug­ri­ca natica kod Zelenih je unu­ka bivšega Övp-načelnika Bor­te Mihalyja Rácza. Za nju su narodne grupe važan dio Gradišća i kani se zalagati zato, da su sve narodne grupe ravnopravne i priznane polag Zako­na o narodni grupa.

(uredn.)

Tagovi: