Šantiji su jako zdravi. Oni su sa svojim obiljem proteinov superhrana, ar nas opskrbljuju s dragocjenimi vitalnimi sup­stancijami. Ali šantiji su i ma­sni. Interesantno je da prem prilične masnoće pozitivno utiču na dvi fele masti u našoj krvi, na kolesterin i trigliceride, i ta­ko pom­a­žu krvnim žilam da os­tanu zdrave i elas­tične.

Iz različnih znan­stve­nih študijov znamo, da od šantijev ne­ćemo udebeliti, ako je uživamo s pravom mjerom, na priliku 60 gramov na dan. Šantiji na 100 gramov sadržavaju 25% prote­inov i su zva­na­redan izvor vitaminov grupe B, vitamina E i magnezija. Gdo si na šantiji ostavi črljen­kastu kožicu, poji dodatnu por­ciju antioksidansov u obliku OPC-a. OPC je jednostavna kratica za oligomerni procianidin s antioksidativnim djelovanjem protiv slobodnih radikalov. Slobodne radikale go­lim okom ne vidimo, ali oni u človičjem tijelu djeluju agresiv­no i tako moru prouzrokovati prik 150 različnih betegov.

Po masnom jilu se obično u krvi zdvignu trigliceridi, ali kad su u študiji probandi potom jili šantije, su im se sma­njili trigliceridi. Po masnom jilu se obično počemeri i funk­cija endotela. Endotel je nutarnja zid krvnih žil, ka je u direktnom kontaktu s krvlju. Zadaća endotela je smanjiti turbulencije u cirkulaciji krvi i tako regulirati krvni tlak. Cio kardiovaskularni sistem, od sr­ca do najmanjih kapilarov, po­stoji od endotela. Endotel u srcu zovemo endokard. Endokard, ki ima glatku površinu, prepričuje da se krv zalipi na zid srca i da onde stvori trombus, ugrušak. On, ki ima čeme­ran endotel, on istovrimeno ima veći rizik za koronarne betege srca.

Nedavno je študija pokaza­la, da se probandom, ki su po masnom jilu pili shake od šantijev, nije počemerila funk­cija endotela, za razliku od onih, ki ta shake od šantijev nisu pili. Izgleda da su šantiji u stanju kompenzirati masno­ću po masnom jilu. Ali su i mnoge druge študije pokazale da ljudi, ki već nego dvakrat u tajedno jidu šantije, nimaju tako velik rizik za betege srca.  

Ali u kom obliku neka jimo šantije, da bi maksimalno profitirali od njevih zdravih svoj­stav? Slani ša­n­tiji nisu preporu­č­ljivi. Visokokvalite­tan putor od šanti­jev prez stvrdnutih masti (ge­härtete Fette) je idealan, a koč bolji je bio-mus od šantijev. Za razliku od putora mus postoji isključivo od samljenih šantijev prez dodatka masti. Šanti-mus optimalno paše na kruh, a moremo ga hasnovati i pri pečnji kolačev.

Ste jur kušali kompot od ma­relic, pirirane šantije i krem od sirenja? To se slaže u staklu jedno na drugo, a rači se božanstveno. Od sada po­če­to u svakoj prodavaonici m­o­remo najti šantije, ke s dobrim dušnim spoznanjem moremo uživati, a pritom goditi našemu tijelu.  

(Agnjica Schuster)

Kategorije