Tajnik Državnoga ureda za Hrvate iz Republike Hrvat­ske Zvonko Milas u Koljnofu u petak, 13. sept. je sveta­čno otvorio muzej a mjesni farnik Antal Németh je blagoslovio interaktivnu izložbu »Hrvati – Gradišće prez granic«. Izložba je dio novo­ga muzeja u potkrovlju op­ćin­skoga doma i kaže hrvatsku povijest od doseljenja do da­nas i naselja cijele ove regije — od Petrovoga Sela na jugu do Frelištofa (Češka) i Mo­krý Haj (Slovačka) na sjeveru. Ov interaktivni muzej nastao je na inicijativu Op­ćine Koljnof, Hrvatske samouprave u Kolj­nofu tr uz financijsku potpo­ru Europ­ske unije kao i Ma­djarske vla­de u koj je Ma­te Firtl četire periode dugo bio parlamentarni zastupnik.

KOLJNOF — U petak, 13. septembra, u Koljnofu, Ma­djarska, svečano je otvoren in­teraktivni muzej gradišćanskih Hrvatov s izložbom pod nazivom »Hrvati — Gradišće prez granic«. Pozdravnu rič nazočnim uputio je, kao izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića, državni tajnik Središnjega dr­žavnog ureda za Hrvate izvan RH Zvonko Milas. On je is­ta­knuo da je većstoljetno ustraj­no gajenje gradišćanskohrvat­skoga identiteta posebno dragocjeno, kako za Hrvatsku ta­ko i za gradišćanske Hrvate ki su dio cjelovitoga hrvatskoga naroda. No, isto tako nije spor­no da su gradišćanski Hrvati u mnogočemu osebujan i samosvojan dio hrvatskoga etno­kulturnoga identiteta, istovrimeno povezan sa životnom zbi­ljom Madjarske, Austrije, Slovačke i Češke, državami na čijem tlu živu kao priznata hrvatska nacionalna manjina.

Gostom se je obratio i na­čelnik Koljnofa Franjo Grubić, a muzej je svetačno otvorio Koljnofac Ma­te Firtl, parlamentarni zastupnik u mirovini, ki je pružio veliku podršku u realizaciji ovoga projekta.

„Prik interaktivnih igar se pohodniki uču i o folkloru i načinu života gradišćanskih Hrvatov“ je rekao načelnik F. Grubić. Koncepciju su realizi­rali muzeologi, grafičari, povijesničari, fotografi i likovni umjetniki. Uz povijest i kulturu gradišćanskih Hrvatov ka­žu i stare meštrije, tako muzej nije samo interaktivan nego i edukativan. Sve zainteresirane čekaju od jutra do otpodneva u djelatnom vrimenu općinskoga stana. Organizatori očekuju u interaktivnom muzeju kih 3.500 pohodnikov iz Ma­djarske, Slovačke, Austrije i Hrvatske.

U muzeju kažu velikane gra­dišćanskohrvatskoga naroda i okolice na sedam tablov, po planu ćedu ih imati 10. U hiži povidajkov dica moru slušati crtiće iz regije Niuzajskoga jezera i iz okolice Šoprona.

U sekciji folklora svi pohod­niki moru probati staru hrvat­sku pratež, informirati se o no­šnja iz različnih sel iz Madja­r­ske ali i Austrije. Uza to moru probati instrumente putem po­sebnoga programa na tableti.

U kuhinji kanu nuditi tečaje kuhanja starih jilišev kao npr. žgancev, ali i bez toga se moru pogledati začine, ki su sastavni dio gradišćanskohrvatskoga jilovnika.

(nastavak slijedi)

Kategorije

Slike