Skupina od 50 mladih ljudi iz različitih hrvatskih sel Gr­­adišća u nedilju, 28. julija je krenula na jezični tajedan u Pulu, ki organizira H­rvatsko kulturno društvo u Gradišću. Uz učenje jezika, dica su se mogla kupati i pojti u razgledavanje Pule, Brijunov i okolice. Ljetoš­nji jezični tečaj HKD-a u Puli se je ubrojio med one s najveć sudionikov otkada HKD priredjuje ovakovu ponudu za sridnjoškolce. Došlo je 49 školarov u starosti od 12 do 16 ljet, za ke se je skrbilo devet podvaračev.

PULA — Ov tečaj hrvatskoga jezika naminjen je bio po­bolj­šanju jezičnoga znanja gra­diš­ćanskohrvatskoga ili hrvat­skoga stan­dar­d­noga jezika di­ce izmed 12 i 16 ljet. Uz uče­nje jezika, mališani su se mogli kupati i pojti u raz­gledavanje Pule, Brijunov i okolice. Pelja­či tečaja su bili Katarina Zvo­narić i Matthias Wagner.

Gradišćanskohrvatski jezik podučavali su Ana Zvonarić, Martina Karall i Julijan Himmelbauer, a hrvatski standar­d­ni jezik učiteljica Vedrana Št­e­fanšić sa Sveučilišća u Puli. Za sridnjoškolce su se brinuli i devetero suradnikov.

Pri jednotajednom jezičnom tečaju su sudioniki mogli poboljšati svoje znanje gradiš­ćanskohrvatskoga ili standar­d­noga hrvatskoga jezika. Peljač tečaja Matthias Wagner je ja­ko zadovoljan s odzivom a i bilanca cijeloga tajedna je sa­svim pozitivna — je rekao za Hrvatsku redakciju Orf-a Gr­a­dišće. Organizatori i podvara­či da jur imaju odredjenu rutinu pri jezičnom tečaju u Puli, tako da ljetošnji visok broj di­ce nije bio osebujan izazov. Imali su već podvaračev, tako da su se mogli bolje koncen­trirati na dicu, je rekao Matthias Wagner.

Dica su se u tri grupa učila gradišćanskohrvatski jezik. U jednoj grupi je podučavala uč­i­teljica iz Pule standardni hrvatski jezik. Za ovu grupu su se najavili pretežno školari iz Dvojezične gimnazije Borta je rekao Matthias Wagner. Pokidob da ov tajedan u Puli sada jur ljeta dugo dobro funkcioni­ra u programu naredno ništa nećedu preminiti.

„Sigurno ima idejov, i od di­ce na pri­mjer da bi imali već tancanja i muzike, ali to si moramo pogledati i premiš­ljavati kako bi se to moglo je realizirati“, rekao hakadeovac Matthias Wagner za Orf.

Sudioniki tečaja iz različnih krajev Gradišća su bili i gosti radio stanice Hrt-a u Puli, ka­de su pri jednoj uri dugoj emisiji uživo povidali o svojem bo­ravku. Jezični tečaj u Puli HKD organizira u suradnji s Ekonomskim fakultetom Miro Mirković Visoke škole Juraj Dobrila u Puli.

(uredn.)

Kategorije

Slike