Petar Tyran

Okolo Petrove i Pavlove se u odredjeni vrimenski razmaki pojavljuju teži časi za Crikvu, pred svim i u Gradišću. Dokle pak na jednu stra­nu na ti dan Katoličanska cr­ikva posvećuje svoje nove duhovnike i dušobrižnike, na drugu stranu u odredjeni vrimenski razmaki Dijeceza i personalna komisija na čelu s biškupom minja svoje duhovnike i dušobrižnike. To je zapravo svenek jako žak­ljiv posao, i najvjerojatnije nije­dan nije biškupu nenavidan za ta posao. Iako većkrat ni­je čisto razumljivo ili si jav­nost uopće ne zna razložiti, zač se dogadjaju neke pro­mje­ne, triba uvodno ustanoviti, da mladomašniki pri blago­slivljanju dotičnomu biškupu obiću vjernost i da ćedu slije­diti njegove naredbe i zapovidi a tim i to, da ćedu ga sl­u­šati ako ide za premješćanja, dakle „seljenje od jedne fare u drugu“.

Gdo se ne bi spomenuo bezbroja pisam, protestnih nazivov, demonstracijov, vo­ž­njov autobusi u Željezno, morgovanja, zdivanja a još i proklinjanja, ako je išlo za pre­mješćenja duhovnikov. Bilo je takovih slučajev da su vjer­niki bili srićni, da im je bi­škup poslao koga drugoga, nego su imali do sada. Ali pred svim se redovito na Pet­rovu ili pred tim, kada bi­škup objavljuje promjene u Dijec­e­zi, da ide jako glasno mrmljanje kroz narod. „Gdo kani svakomu ugoditi, ta se mora stoprv naroditi“ je stara na­rodna poslovica, a valja pred svim i u vjerski i crikve­ni po­sli i krugi.

Činjenica je, da je narod na selu još uvijek, barem do ne­ke mjere, angažiran okolo Cri­kve. Ne samo ako ide za­to, gdo će dostati crikvena p­olje, za ka su u neki seli od­uvijek borile „bitke“ i se je najednoč pojavio angažman kod ljudi, ki su od jednoga d­ana na drugi postali jako vjerni ponizni sluge Crikve i du­hovnikov po seli, iako su pouzdani seljaki. Da te to­liko žive, dostkrat ogorčene diskusije u vezi s promjenami u fara ima pred svim veze i s tim, da su se vjerniki „aran­ži­rali“ sa svojim duhovnikom, da su se ljudi naučili na nje i da su se navikli jedni na pre­d­nosti, vrline i falinge drugih.

Pravoda je i činjenica, da biškupu jur dugo već ne stoji na raspolaganje dost duhovnikov, niti nimškoga a još ma­nje hrvatskoga jezika. Odakle je zeti ako ne posuditi iz dru­gih dijecezov i redov odnosno zemalj? Poljska je u pro­šlosti bio ovakov rezervoar, odakle su pristigli duhovniki, do neke mjere i Afrika i Indi­ja. S pogledom na hrvatske fa­re u Gradišću, pred svim u sridnjem se je pokazao fra­nje­vački red kao velika zaliha. Očigledno željezanski biškup ima odlične veze vrhu franjev­cev u Sarajevu, a odredjeni franjevci i biškupu u Željeznu. Ali ne more se tajiti sukob bosanskoga i gradišćanskohrvatskoga vidjenja vjerskoga ž­ivota. U tom je još puno pr­o­stora za poboljšanje — a tim spašavanje napetih odnosev!

Kategorije