U Željeznu se je pandiljak dopodne konstituirao Gra­di­­š­ćanski zemaljski sabor. Priseglo je 36 poslanikov. Po­tom je sabor s glasi ne samo SPÖ-a nego i ÖVP-a, Slobodarov i Zelenih odibrao Hansa Petra Doskozila za zemaljskoga poglavara i no­vu zemaljsku vladu. Zemalj­ski poglavar Gradiš­ća Hans Peter Doskozil (SP) je 18. februara u bečkom Hofburgu položio prisegu pred saveznim predsjednikom Ale­ksandrom Van der Bellenom. Doskozil je potom nazvis­tio, da kani proširiti kontrolna prava i za pregledavanje Zemaljskoga holdinga Gradiš­će.

ŽELJEZNO/BEČ — Uza to da se zemaljski poglavar kani zalagati za to, da Zeleni, iako imaju samo dva mandate u Sa­boru, dostanu status kluba, ka­nu po mogućnosti usko sura­djivati i za zastupniki Narodne i Slobodarske stranke. Da bi Zeleni dostali klub zato je potribna dvotretinska većina u Saboru. Ako toga ne bude, će­du Zeleni i bez statusa kluba dostati već personala, je nazvi­stio Doskozil.

U novom saboru je nekoliko mandatarov iz hrvatskih odn­o­sno dvojezičnih općin. Za Spö su to Robert Hergović iz Traj­štofa, ki je i šef kluba i kao n­o­va poslanica Rita Stenger iz Cindrofa. Mandat za Övp u S­a­boru imaju Christoph Wolf iz Vorištana a uza to i Patrik Fazekas iz Neutola, ki ima po ocu korijene u Mučindrofu.

Sudeći po kritičnoj izjavi Ro­berta Hergovića u vezi s „parkiranjem“ narodnih grup u Mi­nistarstvu za integraciju i že­ne on sada pelja narodnosne agende untar Socijaldemokrat­ske stranke u Gradišću. A kao pandan kod N­a­rodnjakov se ja­vlja Patrik Fazekas, ki je u svojoj izjavi „relativirao Hergovi­će­vu kritiku na zgo­ra spome­nutoj odluki da narodne grupe sada već ne spadaju u nad­ležnost Saveznoga kancelar­stva nego dotičnoga ministarstva (vidi i prošle HN).

(uredn.)

Kategorije

Slike