Veleposlanik Austrije u Hrvatskoj Vuketić za nastupni pohod odabrao je Medjimurje

U Medjimurskoj županiji d­u­ga ljeta posluje 11 austrijskih tvrtkov, firmov, a Austrija je po svi parametri prva na listi zemalj s kimi je ostvarena do­bra suradnja, ča je potvrdio i pohod veleposlanika Austrije u Hrvatskoj, NJ.E. M. Vuketića i direktorice Au­strij­skoga ureda za vanjsku tr­go­vinu, Sonje Holocher-Ertl.

ČAKOVEC — „Kao gradiš­ćanski Hrvat prik popevke i tete Lize emotivno sam izuzet­no vezan za Medjimurje i dra­go mi je ča je Medjimurska žu­panija prva, ku posjećujem u svojem mandatu“, rekao je pri­li­kom susreta sa županom Matijom Posavcem i zamjeniki Sa­ndrom Herman tr Josipom Grivcem, ali i zamjenikom gr­a­donačelnika Grada Čakovca Zoranom Vidovićem. Potvrdio je da je Austrija investitor broj jedan u Hrvatskoj tr da su austrijske firme uložile 4,4 milijarde eurov, stvorivši pritom 35 tisuć djelatnih mjest. „Uvjerio sam se da se u ovoj županiji veliki napori ulažu u stvaranje povoljnih uvjetov za investitore. Veleposlanstvo je ovde da podržava i potiče go­spodarsku suradnju tr smo u­pravo o tom razgovarali na dje­latnom sastanku. Drago mi je ča ću danas uručiti nagradu »Energy Globe Award« jednoj medjimurskoj tvrtki — to je ve­liko priznanje u sektoru energet­ske efikasnosti i održivoga raz­voja. Takaj, velik potencijal vi­dim u turizmu i vinarstvu tr nije slučajno da se danas održava zasjedanje zajedničkoga povje­renstva Austrije i Hrvatske na području suradnje u turizmu.“, kazao je. Dir. Austrij­skoga ure­da za vanjsku trgovi­nu, Sonja Holocher-Ertl koj ovo nije prvi posjet Medjimur­ju, rekla je da su brojni inves­titori prepozn­ali veliku vridnost potencijalnoga ulaganja na po­dručju Medjimurja i Čakovca. „Poveznicu iz­med Austrije i Medjimurja vi­dim u metalopreradjivačkoj i tekstilnoj industriji, a trudimo se povezati srodna poduzeća iz Austrije s poduzeći iz Me­dji­murja. Ve­selim se budućoj suradnji i na­dam se da će se naše veze i da­lje jačati“, poručila je.

Potencijale, bogatu povijest i gospodarsku sliku grada Čakovca prezentirao je zamjenik gradonačelnika Zoran Vidović. „Blizina Austrije i povijesna zbivanja povezuju nas tr će­mo produbiti suradnju s Veleposlanstvom i austrijskimi gradi. Srićan sam ča je ovo početak nove suradnje jer iako jur od­redjeni broj austrijskih tvrtkov djela na području na­še­ga gra­da, Čakovec ima još pu­no potencijala i ima ča za ponuditi.“

Medjimurska županija i Au­strija imaju diboke tradicional­ne, gospodarske i kulturne ve­ze. U ukupnom izvozu na Au­striju otpada 12%, ča za 3% pre­mašuje prošloljetni plan gospodarsko-razvojne strategije. Iz Medjimurja je u Austriju iz­vezeno gotovo 730 milijuni kun (kih 100 mil. E) ro­be, du­go­va­nja, dokle je uvoz iz Austrije nešto veći od 500 milijuni kun (kih 67 mil. E). Da je visoka razina suradnje izražena i u od­nosu s regijami i gradi potvrdio je župan Me­djimurske županije Matija Po­savec tr kao primjer naveo če­sta sudjelovanja na turistički i gospodarski sajmi u Celovcu, Beču i Grazu, kao i dobru suradnju s regijom Koruška tr gradiš­ćan­skimi Hrvati. „Na inicijativu Zrinske garde Čako­vec u Bečkom Novom Mjestu postav­ljen je spomenik Zrin­skomu i Fran­kopanu, čim se posebno pono­simo. Austrijski ured za vanj­sku trgovinu i Hrvatsko-austrij­ska trgovinska ko­mora institu­cije su s kimi naša razvojna agencija i Ticm usko suradjuju i drago mi je da su medjimurske tvrtke prepozna­te od strane Austrije, posebice po pita­nju ekologije i zašći­te okoliša ča je tema budućnosti.“

(ur.)
 

Tagovi: