Petar Tyran

Zač u Hrvatski novina pi­šemo o Petru Handke­u i o Nobelovoj nagradi za literaturu? Nimamo važni­jih temov, opće kad nimamo dovoljno sredstav, da sve to objavljujemo ča bi bilo po­tribno i ča bi se dostajalo za tajedne novine ke po svojoj nakani imaju i karaktera dne­vnih novin? Zač i mi pišemo o Handkeu, kad ionako svi pišu za njega — ga napadaju i ga branu, kukavički držu ekvidista­ncu, pljuvaju na nje­ga i ga hvalu, i mu predbacivaju da je zmazani lipotan ili ga uzvišavaju kao nedosti­že­noga umjetnika riči… ?

Odgovor je čisto jasan: Jer se i na našem jeziku mora pisati i čitat o ovakovi tema! Ako se na hrvatskom disku­ti­ra, a to dijelom i jako anga­žirano i vruće, onda o tom moramo i pisati. Kako u to u­opće sumljati?

Handke, sada i dobitnik Nobelove nagrade za literatu­ru ima i nam nešto reći, mo­rebit još i već nego običnim štiteljem književnosti na nim­škom jeziku. Sin je slovenske majke u južnoj Koruškoj. Ča su onde Slovenci pretrpili za vrime fašizma je poznato. I to, da su je mučili, potlačili i iselili. I to da su mnogi od njih za vrime fašizma, za Dru­goga svitskoga boja išli med partizane, da su u Titu vidili spasitelja i da su tim i srpske partizane vidili kao svoje saveznike. Odonda potiče dobrim dijelom ta pred­rasuda: svi partizani su Srbi i dobri ÷ svi Hrvati su usta­ši a tim čemerni i zli. To črno-bijelo razmišljanje mo­remo i dandanas još najti u mnogi neškolovani, neprosvitljeni krugi u Austriji, a to ide još daleko do visokih i uticaj­nih kr­ugov. Samo usput: prvi par­tizani su bili Dalmatinci. A oni su bili i partizani i domo­brani, jer su se borili protiv najprvo nimške pak i tali­jan­ske okupacije a čuda kasnije i protiv srpske, Jna-ove.

Ča to ima s Handkeom i ča to ima s nami? Handke je dite pobojnoga razdoblja a fa­šistički zločini su mu se dibo­ko urizali u pamet. Ča je on učinio sa slovensku literaturu u Koruškoj je od neprocjenjive vridnosti. I uz njegove pri­jevode i uz njegovo zagovara­nje su slovenski književniki iz južne Koruške postali velikani literature, i austrijske, a uz ostalo i Handkeu se ima zahvaliti da su slovenske iz­davačke kuće u Koruškoj po­stale poznate daleko prik zemaljske još i državne granice, npr. Drava ili Wieser. Mo­gu­će da bi i mi gradišćanski Hr­vati uz takov kalibar kakov je Handke razvili jaču svoju književnost. Svakako zato tri­ba čestitati Slovencem. I za­to — posebno iz našega, i manjinskoga gledišća — je zaslužio Nobelovu nagradu. Toliko koliko su Slovenci spo­menuti i zahvaljujući njemu drugačije nigdar ne bi imali.

No, da je zmazan, prokšiv i tankoćudan je poznato sa­da i svojim zdivanjem na novinare u vezi npr. sa Sreb­renicom. Da bi imao muda, priznao bi da se je varao, pogrišio i oprostilo bi mu se!

Kategorije