Petar TyranHrvatske novine su lje­tos išle skupa sa slove­n­skimi Novicami iz Koru­ške u vrlo aktualnom, zapravo gorućem pitanju daljnjega opstanka u vezi s pitanjem o­dakle ćedu ubuduće dojti p­o­tribna sredstva da bi se osiguralo daljnje izlaženje i hrvatskoga i slovenskoga tajednika. Obadva uredničtva su pojedinačno i skupa a s nji­mi i izdavači — u slučaju No­vic su to Nsks i Zso a kod Hrvatskih novin je to Hrvatsko štamparsko društvo — obavijestili i dotične na­rodnosne Savjete kao i nad­ležno ministarstvo za medije (Bka), konkretno ured ministra Blümela (VP) o vrlo teškoj, zapravo prekeroj financijskoj situaciji.

Ako se smi vjerovati dozivačem iz daljine će personalni problem kod Hrvatskih novin u dogledno vrimen postati aktu­a­l­an. Kod Novic je jur, iako je onde zaposleno znatno već urednikov i suradnikov. Do sada su koruški Slovenci za Novice iz Slovenije dostajali kih pol milijuna eurov na ljeto. To im je slovenska vla­da sada skratila na 165.000 E godišnje. A s kih 20.000 E godišnje od Republike Austrije si jako sužuju financij­ske prilike. Marko Oraže, po­slovodja Nsks-a je izjavio, da ćedu morati tri urednike reducirati na pol djelatnoga vr­i­mena a je najavio i mogućnost da ćedu Novice izajti sa­mo svaki dru­gi tajedan.

Kod Hrvatskih novin zasada prilično isti posao dje­la jedan urednik ča u budućnosti već neće biti moguće, jer se to od jedne osobe već ne more očekivati — a to naj­vjerojatnije neće nigdor ni či­niti. Hrvatske novine sada produciraju daleko iznad svo­jih financijskih mogućnosti da bi se vidilo ča je moguće, i koliko toga bi još bilo ne sa­mo m­oguće nego i potribno — ako kanimo biti vjerodo­stoj­ni prema našim štiteljicam i štiteljem, prema potrebam d­anašnjega vrimena i da sami sebe uzmemo ozbiljno i da drugi vidu da smo ozbiljni.

Kod Slovencev u Koruškoj su se troja glavna društva slo­žila u tom da ćedu skupa postupati i napraviti politički pritisak. Kod gradišćanskih Hrvatov smo stoprv na putu do toga, jer u manjinskopoli­tički posli nismo bili naučni vlići isti konopac, uže. No, minja se situacija. Uvidja se sve već koliko je važno i da ima svoje novine, neodvisne novine, svoje glasilo, ko zastu­pa pred svim interese vla­sti­te narodne grupe, da je nikakov politički a još manje partij­skopolitički vjetar ne bi smio prignuti a još manje skrčiti.

Hrvatsko štamparsko dru­štvo kao neodvisni izdavač Hrvatskih novin podhitno triba političko rješenje, to zn­a­či da se na vladinoj razini moraju staviti smirnici za da­ljnje izlaženje ovoga zasada još tajednika, a ne daj vrijeda samo dvotajednika ili znamda misečnika — u najb­o­ljem slučaju znamda dnevnika. Ima po broju manjih narodnih grup u Europi, ke imaju dnevnik. A zač pak mi ne!?

Kategorije