Iz terminskih uzrokov i zbog efekta sinergije, održala su ova hrvatska društva u Beču svoje generalno spravišće na jedan tr isti dan, srijedu 17. aprila. Hrvatsko gradiš­ćansko kulturno društvo u Beču (Hgkd) polag svojih društvenih pravil svako treto ljeto odibira sebi novo pred­sjedničtvo, a Hrvatski centar svaka dvoja ljeta. 

BEČ — Hrvatsko gradiš­ćan­sko kulturno društvo u Beču (Hgkd) je održalo 17. aprila 2019. svoju redovnu generalnu sjednicu u prostorija Hrvatsk­o­ga centra, u Schwindgasse 14.

Po izvješćaju predsjednika mag. Tibora Jugovića, u kom je istaknuo uspješno djelovanje različnih sekcijov unutar Hg­kd-a (dvojezična čuvarnica/di­čja grupa Viverica, društveni zbor Otvorena srca, Klub seniorov i različni tečaji za dicu) i po rasterećenju odbora je Generalna sjednica odibrala no­vo predsjedničtvo. Jednoglasno je ponovno odibrala za predsjed­nika mag. Tibora Jugovića za troja ljeta, za potpredsjednike su odibrani Andrea Grass-Iva­nčić i mag. Ivica Mikula, za tajnicu Gabriela Novak-Ka­rall, za blagajnika mag. Štefan Vlašić. Za kontrolore su odibrani Suzana Schreiber i Mihael Navratil.

Kako je naglasio predsjednik Jugović, će se i 2019. nastaviti djelovanje na spomenu­ti područji. Posebno triba is­taknuti završetak jubilarnoga ljeta dvojezične dičje grupe Viverice za 25-ljetno postoja­nje s velikom feštom u juniju ovoga ljeta, kao i velike plane društvenoga zbora Otvorena sr­ca pod peljanjem zborovodje i dirigenta Josipa Terze.

Na isti večer održana je i re­dovna Generalna sjednica Hr­vatskoga centra, pri koj po­lag statutov nije bilo predvidj­e­no odibiranje novoga predsjedni­čtva, nego su predsjednik mag. Tibor Jugović i blagajnik mag. Štefan Vlašić dali opširan izvješćaj o minulom društvenom ljetu. Pri tom su obadva istaknuli da je financijska situacija društva dost zaoštrena, kako i u mnogi drugi gradišćansko­hrvatski društvi, jer se subven­cije od ljeta do ljeta de facto smanjuju.

Hrvatski centar će se u tekućem i u dojdućem ljetu posebno spomenuti utemeljenja ove središnje hrvatske udruge u Beču. Hrvatski centar je ut­e­meljen u jeseni 1994. ljeta, za­to će cijeli red priredab i sve­čanosti početi u jeseni 2019. ljeta, s trodnevnom Uličnom feštom i Hrvatskim kiritofom pred zgradom Schwindgasse 14. Nadalje su u tekućem ljetu predvidjeni znanstveni i povijesni skupi s pogledom na dje­lovanje Centra u minulih 25 ljet, a naravno i na perspektive društvenoga djelovanja u Beču, ali i na cijelu hrvatsku zajed­ni­cu i u susjedni zemlja. Jubilar­no ljeto će se nastaviti s 73. Hrvatskim balom u Beču (18. 1. 2020.), a do ljeta su predvi­djene dodatne literarne, likovne i muzičke priredbe, ke će­du se osvrnuti na ov srebrni ju­bilej. Zamišljena je i završna velika svetačnost, još pred ljet­nimi prazniki i za mnogobroj­ne funkcionare, ki su tijekom minulih 25 ljet bili aktivni u Hrvatskom centru, odnosno u svi društvi i sekcija pod njego­vim krovom, ali i za brojne pri­jatelje, poznance i simpatiza­n­te, s kimi je Centar u minulom četvrt stoljeću uspio stupiti u kontakt, uspostaviti vezu i suradjivati. Kuratorij Hrvatskoga centra uz pomoć svojih članov kani sastaviti koncept dodatn­o­ga financiranja i želji izviditi mogućnosti, kako bi se moglo podupirati toliko važno društveno djelovanje i iz drugih izvorov, na primjer i putem posebnoga sponzorstva.

(uredn.)

Kategorije

Slike