Petar Tyran

Dokle se je po biškupljevoj najavi lani 18. decembra po velikom bo­žićnom koncertu »Pax et bo­num« (Mir i dobro) u file­škoj crikvi još različito i nejasno tumačilo ča bi mogla biti odnosno ča bi mogla nastati kulturno-prosvjetna u­dr­uga »Hrvat S.A.M« (ovo su inicijale za Slovačka-Austrija-Madjarska) po službenom po­hodu dijecezanskoga biškupa Željeznoga, mons. dr. Egidija Živkovića hrvatskomu premi­jeru Andreju Plenkoviću kao i zagrebačkomu nadbiškupu kardinalu Josipu Bozaniću sa­da se kaže jasnija slika.

Plenković je Živkoviću oči­to obećao i financijsku po­moć iz Hrvatske pri postav­lja­nju ove prikgranične a tim medjunarodne udruge i nje djelovanju. Posebno je Plenković spomenuo i Središnji d­ržavni ureda za Hrvate iz­van Republike Hrvatske. Pri ovom uredu je jur pred par ljet utemeljen Savjet u kom su zastupani i gradišćanski Hrvati iz četire države: Au­s­trije, Češke, Madjarske i Slo­vačke. Ali zastupnika Crikve odnosno Dijeceze Željezno u tom Savjetu do sada nije bilo. Onde su zastupani uz druge i Hkd u Gradišću, s kim je Biškupija, pred svim Hrvat­ska sekcija Pastoralnoga ure­da u prošlosti došla u težak sukob i velika su bila nateza­nja zbog promjenov i premj­e­šćenj i otpušćenj hrvatskih duhovnikov širom Gradišća, posebno ali u sridnjem Gra­dišću. Na temelju i osobnoga sukoba med biškupom i predsjednikom Hkd-a je ukinuta dosadašnja dugoljetna suradnja med ovimi dvimi i­n­stitucijami, ke obadvi u naro­du glasu da su i za očuvanje Hrvatstva i katoličanske vje­re. Tomu triba još dodati da su i pri utemeljenju Hkd-a u Gradišću (isto kao i u Beču) pred jur skoro 100 ljet hrva­t­ski duhovniki bili inicijatori, i nositelji narodne ideje i ak­tivisti i politički agitatori.

U tom pogledu je s otkaza­njem suradnje Biškupije, toč­nije Hrvatske sekcije s Hkd-om došlo do znatne cezure, do preloma. Jedan od rezultatov je sada ova biškupljeva inicijativa s prodiranjem u d­osadašnju Hkd-ovu a narav­no i domenu drugih prohrvat­skih društav u Gradišću s ove i one strane granice, a pred svim i u Beču. Prvi vidljivi znak ove nove biškupljeve ini­cijative je zbor Pax et bonum, u kom jaču i s kim nastupaju Hrvatice i Hrvati, mladji ino stariji iz trih susjednih ze­malj, Austrije, Madjarske i Slovačke. A s franjevci u sri­d­njem Gradišću i s pastoralnim asistentom iz Hrvatske si je biškup angažirao vrlo agilne promotere ove ideje, a s hrvatskim desetnikom na Po­ljanci ima jakoga i ambicio­znoga zagovarače ove ideje.

U minuli ljeti se je Katoli­čanskoj crikvi i nje zastupnikom predbacivalo sve slabije postupanje u čuvanju hrvat­skoga jezika. Ovo — uz o­č­i­ti kontra Hkd-u — mogao bi biti i novi „hrvatski“ polet u Kato­ličanskoj crikvi u Gradišću. Hkd se tomu još nije izjasnio.

Kategorije