Rodjeni Stinjak je nedilju, 21. februara svečevao svoj 80. rodjendan. Uz brojne druge aktivnosti je bio dugoljetni aktivist Hrvatskoga kulturnoga društva u Gradišću i je bio povjerljivi blagajnik dru­štva. Premda mu zdravlje ne služi najbolje, dugoljetni kan­tor i jubilar se još svenek a­n­gažira na crikvenom podru­čju. Valentin Grandić je bio učitelj za ekonomske predmete na Terezijanumu u Ž­e­ljeznu a velikodušno podupi­ra i dobrotvorne akcije svojega brata F. Grandića „Ti­š­lira“ u afričkoj Burkini Faso.

 

ŽELJEZNO — Dr. Valentin Grandić (80) svečevao je ov svoj jubilarni rodjendan na za njega karakterističan na­čin, tiho i skromno. Rodio se je u južnogradišćanski Stinjaki, u Katoličanskoj crikvi i narodu vjernoj obitelji u tom selu, ka­de je poiskao osnovnu školu. I negov otac Pietre Šuostar je cijeli vijek dugo bio kantor u Stinjaki. Po četiri razredi gimnazije u Firštiflju (Fürstenfeld) završio je 1955. svoju učitelj­sku izobrazbu na učiteljskoj školi u Graca. Još istoga ljeta položio je i službeni ispit za učiteljsko zvanje. Po kraćoj slu­žbi u općinskom uredu u Sti­njaki i na jednoj medjunarodnoj školi u poznatom švicarskom gradu Montreux postane 1958. učitelj na Zemaljskoj zanatskoj školi (Landesberufschule) u Željeznu, kade 1962. položi svoj odgovarajući službeni ispit. Uz svoje učiteljsko zvanje otpočeo je 1966. na sv­e­učilišću u Beču studij prava, ki je 1971. završio promocijom za doktora prava. Od toga lje­ta je dr. V. Grandić bio profesor na Višoj školi za gospo­da­r­stve­ne ženske zanate u Želje­z­nu. Jur 1972. je položio i slu­ž­beni ispit za ovu struku.

 

Jubilar je poznat za svoj kon­zekventni životni put pun mar­ljivosti i nadarenosti. Uz vas ov angažman je dr. Grandić duga ljeta bio referent na Institutu za gospodarstveno napredovanje (Wirtschaftsförderungsinstitut) i u institucija za izobrazbu odraslih. Uz sve to je bio i neutrudljivi kantor u crikvi željezanskoga dvorca i pri hrvatski maša. Konačno tr­iba jubilara istaknuti i kao dugoljetnoga savjesnoga bla­gajnika HKD-a u Gradišću.

 

„Dr. Valentin Grandić se obično ne riva u prvi plan, ne­go u pozadini obavlja svoje po­sle bez velike galame i čuda vi­ke“ je tadašnja predsjednica HKD-a mag. Zlatka Gieler pisala o jubilaru pred deset ljet.

 

Kad su u HKD-u pred daleko već od deset ljet počeli organi­zirati popodnevni podvaranje dice na hrvatskom jeziku Ko­šić u pojedini seli je on rado naprik zeo cijelu organizaciju. Tako se je dr. Grandić skrbio za to, da dica u dotični seli u ovom otpodnevnom podvara­nju imaju i dost potribnih učiteljev. Uz svoj društveni anga­žman u HKD-u se je dr. Grandić i u drugi društvi angažirao i je ljeta dugo rado organizirao putovanja, ka su peljala u Hrvatsku i druge zemlje.
Dragi Valentin! Najprije ti željimo zdravlje odnosno da ti se zdravstveno stanje ne po­gor­ša i da imaš milost Božju do­živiti još brojna ljeta u krugu tvoje obitelji i najmilijih. Ad multos annos! Živio!

 

(uredn.)

Kategorije

Slike