Petar Tyran

Nova savezna vlada je o­čigledno odlučila, da narodne grupe ubuduće padaju i resor „integracije“. To su mogli predložiti a pak nažalost i odlučiti očigledno samo oni i one, ki i ke nimaju poj­ma o autohtoni, staro­sje­dila­čki narodni grupa u Austriji i ki su pripadniki ovih šest na­rodnih grup — Hrvati, Slo­venci, Čehi, Slovaki, Ma­djari i Romi. Ovo nas direktno pelja i do srži problemati­ke, do centralnoga neriješe­noga pitanja: u minulih 450 ljet nam se nije ugodalo da si kod većinskoga naroda — a u povijesti se je ta narod nekoli­ko puti minjao — stečemo, priznanje i saznanje, da smo svakako ravnopravni a u glav­nom puno duglje na ovom pr­­­ostoru nego mnogi drugi i da smo: državnotvorni! To triba za ušeta zapisati svim onim, ki nam sada kanu prepisati da bi se tribali integri­ra­ti. A tim ionako uglavnom mislu: asimilirati!

Naši preoci i pramajke, da­kle oni ke danas u najširjem smislu nazivamo „gradišća­n­­ski Hrvati“ a pred tim „za­pa­dnou­garski ili austrijski (dolnjoaustrijski) ili morav­ski ili slo­vački Hrvati“, su stvarali državu, su bili u mje­rodavni funkcija i služba u ti zemlja i država. A to su i da­nas. Samo se to danas skoro već ne zna ili se nikada o tom nije znalo, jer oni i one to ne glašavaju a njevi prethodniki i nisu u prošlosti. A pak ta­kozvani većinski narod, ki se ionako sastavlja dobrim di­jelom od novijih „dotepecev“, novodošljakov, nam gradiš­ća­n­skih Hrvatom kanu reći da bi se mi tribali integrirati. Kamo prosim? U ki narod ili u ku državu? U ovu ku su naši po­mogli dignuti, sastaviti, uz­držati i napredovati pak ko­načno i očuvati. 

U čemu je problem? U tom da nismo nikada bili u stanju dovoljno naglasiti gdo smo i ča smo. Svenek nam je falila ona inteligencija (u smislu je­zika) a i gradjanstvo (civitas), ko bi bilo u stanju svoje nagla­siti, se pozicionirati u većin­skom društvu, ali uza to obdr­žati svoje, ostati svoj a ipak biti dio toga većega, te veće cjeli­ne, ka se sastavlja od pu­no pojedinačnih dijelov. A „ve­ć­inci“ nam u tom nikako nisu pomogli. Zač bi i? Ka­kov interes bi imali da bi naglasili da ima i nas, da smo i mi ov­de, da smo i mi sustavni dio i, kako jur rekoh: državo­tvor­ni! I imamo pravo nač!

Na primjeru Hrvatskoga ba­la u Beču moremo dobro pokazati i dokazati o čemu se radi. Ovo je jedna od najve­ćih integrativnih priredab na tlu Beča. Ali mišljena je uz o­stalo za integraciju u obrnuti smir. Naime, da druge Au­strijance, Austrijanke, goste iz brojnih drugih susjednih, europskih zemalj integriramo u naše društvo. Da im poka­žemo gdo smo mi, da i oni mo­ru biti dio nas, da su nam do­brodošli, da je željimo oboga­titi a uvom slučaju posebno i zabavljati. A tim kažemo da smo u­jedno i dio njih, dio njevoga identiteta, bez koga ne bi bili to ča jesu!

Kategorije