Stručni program Škole hrvat­skoga folklora (Šhf) osmislio je i postavio 1964. ljeta uvaženi hrvatski znanstvenik iz područja etnologije i etno­koreologije dr. sc. Ivan Ivan­čan, tako da su ljetos slavili i 55 ljet postojanja Šhf. No­vo 2019. ljeto započeli su slavljenički — na Zimskoj Šhf u Koprivnici su slavili 25 ljet organizacije ovoga programa pod okriljem Hrvat­ske matice iseljenika. Desetodnevni intenzivni program Zimske škole hrvatskoga fol­klora u organizaciji Hmi-ja pokazao je na svečanom završnom koncertu fantasti­čno etno-koreografsko djelo u­glednih predavačev i visoko motiviranih polaznikov.

KOPRIVNICA — Škola hr­vatskoga folklora (Šhf) nami­njena je ponajprije obrazov­a­nju peljačev i članov hrvat­skih folklornih i tamburaških sastavov u hrvatskom iseljeničt­vu i med pripadniki hrvatskih zajednic ke živu u susjedni ze­mlja tr u domovini, ali okuplja sve ljubitelje hrvatskoga fol­klo­ra iz Hrvatske i svita. Današnji programski stručni peljač Andrija Ivančan u program Šhf-a ugradio je suvrimene trende plesne edukacije i sve elemen­te za školovanje peljačev fol­klornih i tamburaških skupin tr je nje pohadjanje i polaga­nje ispita jedan od kriterijov za sticanje statusa u Hrvatskom društvu folklornih koreogra­fov i peljačev.

Ov dugoljetni projekt Hr­vat­ske matice iseljenika započeo je 3. januara u Koprivnici i o­držao se je deset dani u Dvora­ni Branimir i u koprivničkom Hotelu Podravka. Kroz ov pr­o­jekt ostvaruju se i važni cilji Hrvatske matice iseljenika: o­čuvanje, jačanje i promicanje hrvatske tradicijske kulture i hrvatskoga nacionalnoga i etničkoga identiteta u hrvatskom iseljeničtvu, med pripadniki hrvatskih zajednic izvan domovine i kod Hrvatov u Bosni i Hercegovini te povezivanje raseljene i domovinske Hrvat­ske.

Glavni cilj samoga stručnoga programa je očuvanje izvorno­sti i autohtonosti fo­l­klora — tradicijskoga plesa, pjesme, glaz­be kao najprivlačnijega i najčešće izvodjeno­ga dijela tradicijske kulture danas. Tradicija je i osnova za kr­e­ativno suvrimeno iz­ražavanje tako da se kroz Šhf promiče i autorska, etnološka i folkloristički utemeljena re­interpretacija i scenski koreo­grafirani prikaz ovoga dijela tradicijske umjetnosti.

Ove zime podučavalo se je nošnje, pjesme i glazbala (tam­bure i tradicijska) hrvatskoga jadranskoga područja: plesi i glazba otoka Krka, Cresa, Ra­ba, Paga, Silbe, Splita, Trogira, Kaštela, Čiova, Makarskoga primorja, otoka Šolte, Brača i Hvara, Korčule, Mljeta i Lastova, poluotoka Pelješca, Du­b­rovačkoga primorja, Konavala, Župe dubrovačke, Rijeke du­b­rovačke, doline Neretve, Du­b­rovačke kontradance tr plesi šibenskoga uzmorja i otoka.

Od plesov Hrvatov ki živu u susjedni zemlja, a ki pripa­daju jadranskom području, pod­u­čavali su se plesi i glazba juž­ne Hercegovine i plesi Hrvatov Boke kotorske.

Osim programskoga stru­čn­o­ga plesača Andrije Ivančana, umjetničkoga ravnatelja naci­onalnoga ansambla pjesam i plesov Hrvatske Lado, ki slavi 70 godina uspješnoga promicanja hrvatskoga folklora, O­djel tambura pelja Tibor Bün, poznati tamburaški peljač nazočan na kulturnoj sceni tr Odjel tradicijskih glazbal pelja glazbeni pedagog Vjekoslav Martinić, poznati majstor iz­rade tradicijskih glazbal. Gost predavač je bio maestro Siniša Leopold, šef dirigent Tamburaškoga orkestra Hrt-a.

Uz njih su tijekom Šhf predavali i drugi vrsni stručnjaki folkloristi i etnokoreologi kao i renomirani istraživači hrvat­skoga folklora: Tonči Tadin, Vidoslav Bagur, Nenad Milin, Damir Kremenić, prof. dr. sc. Goran Oreb, Katarina Horvatović i Kristina Benko Mar­k­o­vica, uz suradnju glazbenoga korepetitora Antuna Kotteka.

Osim stručnoga nastavnoga programa u večernjem termi­nu za polaznike pripravili su bogati kulturno-umjetnički pro­gram tako da su, med ostalim, predstavili: Zvs Ðurđevice s božićnimi napjevi Podravine, kulturno-umjetnička folklorna društva iz Prekodravlja, dru­štvo izvornoga folklora Kopriv­nički Ivanec, udruga Etnoraj s izradom tradicijskog nakita, Branislav Mikulić s promocijom knjig i dr.

Došlo je već od 80 polaz­nikov iz Hrvatske i svita, pak tako osim iz svih krajev Hr­vat­ske sudjelovali su i folkloraši iz Nimške, Austrije, Črne Go­re, Srbije (Vojvodina), Bosne i Hercegovine, Australije, Ma­djarske, Norveške i Sjedinje­nih Američkih Držav.

Šhf redovito pohadjaju i ple­sači i svirači igrači gradišćanskohrvatskih folklornih grup, ali ovput nijedno folklorno dr­u­štvo nije poslao zastupnike.

Svečani završni i slavljenički koncert polaznikov Šhf-a se je održao u subotu, 12. janu­ara 2019. navečer u Domu mla­dih Koprivnica, Hrvatske držav­no­sti 10. Ulaz je bio besplatan i svi ljubitelji hrvatskoga folklo­ra dobro su došli!

Desetodnevni intenzivni pr­o­gram ovoljetne Šhf u organizaciji Hmi, pokazao je na sve­čanom završnom koncertu fan­tastično etno-koreografsko dj­e­lo uglednih predavačev i viso­ko motiviranih polaznikov ki su odlično usvojili odabrane teme iz riznice hrvatske tradicijske kulture jadranskoga područja.

(Snježana Jurišić)

Kategorije

Slike