Emocionalno ćutljiv človik ima divan dar empatije i di­bokoga razumivanja. On se zna zaživiti u emotivno stanje drugih ljudi. Ali mnogokrat dr­uštvo i okolica ćutljivomu človiku predbacuje hipersenzibilitet, da se ponaša kot mimoza, ka sve na zlati vaga važe. D­anas živimo u svitu, ki kumaj ima razumivanje za ranljivoga človika s mekim sr­cem. Ćutljivci su raskričani, da su komplicirani pak da je bolje s takovimi ljudi ne imati clinch. S takovom reputacijom ni ćutlji­vac ne živi lako. Neki od po­znatih ljudi su bili ćutljivi, recimo Einstein, Mar­tin Luther King, princeska Dia­na pak Steve Jobs.

Emocionalno ćutljivi ljudi se lako splaknu. Plač je u pri­n­cipu zdrav način, kako se mo­remo osloboditi stresa i negativnih ćuti u tijelu. Ali kot rečeno je u našem društvu sra­mot­no izražavati javno svoje ćuti. Senzibilan človik se s lako­ćom zna zaživiti u emocionalno st­a­nje drugoga človika, osebito kad ov ima probleme. Ako mu se prijatelj tuži na životne poteškoće, je on prvi, ki si zna predstaviti, ča proživljava on, ki trpi pod odredjenom situacijom. A velimo, da je bol za pol manja, kad si ju s kim mo­remo diliti. Empatija nije sposobnost, ku svaki človik ima. Ali ćutljivac je sigurno empatičan. Pri najbanalniji odluka, kot na priliku pri zibiranju ko­šulje, ćutljivac more doživljavati nutarnje borbe! Zač? Zbog svojih dibokih misli u pogledu na svaki detalj, su ćutljivi ljudi mnogokrat jako bojažljivi. Nje na priliku more raz­dražiti još tako tih šum.

Ako recimo iz slušalic vašega muža čujete sk­oro ne­čuj­nu muziku, ćete znamda biti konfrontirani s atakom: „A zač to tebe bludi, a drugim ljudem je to svejedno?“ Moru vam se rugati, da ste princeska na zrn­cu graha! Zato se ćutljivci koč izoliraju, iako oni nimalo nisu introvertirani. I oni se rado zabavljaju i družu, ali se rado ne nosu s kritikom. Da bi se ugnuli kriti­ki grubijanov, se odluču za samoću. U izol­a­ciji imaju mi­ra i svoju senzibilnost mo­ru ulagati za ko­n­struk­tiv­no d­u­hovno djelo. 

Ako se prepoznajete kot ćutljiva osoba, smite biti gizdavi na sebe! Senzibilitet je divno svoj­stvo s mn­ogimi izazovi i prednosti. Ishasnujte sposobnost dibokoga premiš­ljavanja, da bi realizirali latent­ne mogućnosti svake životne situacije i je usmirili prema po­zitivnomu rezultatu. Rodili ste se s velikim darom, ki vam je istovrimeno plemenita zada­ća.

U javnosti se ne tribate sramovati vaših suz, iako gru­bijani, ki nimaju sposobnost uroniti u životne dibine, s prs­ti kažu na vas i vas ogovaraju. Grubijani su vam samo nenavidni za sposobnost da se u životnoj igri svenek morete igrati adute, a oni ne!

(Agnjica Schuster)

Kategorije