Da žene obožavaju shopping, je klasičan stereotip u našem društvu. Kumaj ka že­na nije shopping-freak. Že­ne ne mo­ru projti mimo trgovine, a da ne idu nutar, da probiraju, prevraćaju i oba­daju sve, ča po trgovini najdu. U študija evolucijski istraživači tvrdu, da to po­našanje ima korene još u vri­menu, kad su muži lovili divlje živine, a žene pobirale sadje i simenje.

Današ­nji muž stupi u trgovinu i od­mah kani opet i van, ravno tako kot je u pradobi kanio čim prlje uloviti zvir, a pak ve­lje vrnuti se do­­mom.­ Žene su drugačije. One­ pre­gleda­vaju sve jako točno, ravno tako kot da išću najzreliji i najbo­lji produkt. Ovi rezultati pomažu trgovcem da dizajniraju pro­­­dajna mje­sta u skladu s potriboćami spolov. Žene ka­nu sve pobadnuti, pogledati i probirati, da bi se mogle od­lučiti. Kad muži stupu u trgovinu, znaju ča kanu. Za nje bi bilo bolje da dojdu do pulta i ve­lu, ča kanu. Žen­ske ku­povne na­vike su spodobne po­bira­či­cam sadja i simenja. Žene in­špiciraju du­go­vanja. Muš­ke ku­povne na­vike su spodobne lovcem. Ali svako me­­so je meso, za jisti. Ali bo­bice nisu nek bobice. One se točno moraju pogle­da­ti, je li io­na­ko nisu otrovne! 

Kategorije