Petar Tyran

U renomiranom bečkom Parkhotelu Schönbrunn subotu, 20. januara su priredili i održali 71. Hrvat­ski bal, ki se je opet odvijao pod glavnim geslom „Hrvati meet Schönbrunn“, dakle Hr­vati se sastaju u Schönbrunnu i sa Schönbrunnnom. Ideja za ovim geslom je da se Hrvati sastaju s tradicionalnom nekadašnjom Austrijom (kao i Madjarskom), u koj su Hrvati bili poštivani kao na­rod i narodnost, a ujedno je to i putokaz u budućnost kad se Hrvati sastaju u obnovljenom tradicionalnom ali i u n­o­vo­oblikovanom Hotelu, ki pokazaju ne samo u divnu pr­o­šlost nego i u velikodušnu bu­dućnost u pogledu na na­ro­d­ne grupe i narodnosti. Ali je bilo geslo ovoljetnoga ba­la ta­kaj i „Mi se ’mamo radi“ je ov bal bio posvećen povezanosti i suradnji gradiš­ćan­skih Hrvatov s koruškimi (i štajerskimi) Slovenci.

Ov bal je uz ostalo bio di­boki naklon pred kulturnom, društvenom i političkom dj­e­latnošću i borbom za očuva­nje jezika i narodni opsta­nak i razvitak. Ovim su organizatori iz Hrvatskoga centra že­ljili pokazati i dokazati da gr­a­dišćanski Hrvati poštivaju angažman koruških Slo­ve­n­cev u pogledu i na zakonske uvjete, ki bi omogućili dalj­nje razvijanje kao narodna gr­upa u modernoj Europi, u koj se poštivaju nacionalne manjine i narodne grupe i ka­de se prema njim postupa bez političkih ili društvenih predrasudov i osudov.

Ovim balom i posebnim geslom ujedno hrvatski orga­nizatori su naglasili svoju su­radnju s različnimi slovenski­mi organizacijami u Beču, K­oruškoj i Štajerskoj glede daljnjih aktivnosti ča se tiče potribnoga novoga Zakona o narodni grupa, hitno potri­b­noga Zakona o (manjinski) mediji kao i školskoga pitanja u Beču i Štajerskoj i neop­hodno potribnoga znatnoga povišenja financijske potpore narodnih grup sa strane Republike Austrije.

Ov tradicionalni Hrvatski bal u Beču je održan u znaku prijateljstva i suradnje koru­ških Slovencev i gradišćan­skih Hrvatov, ki se zajedno i u Austriji i Europi boru za prava nacionalnih manjin.

No, ov bal je bio posvećen i moliškim Hrvatom, ki ovo ljeto obilježavaju u Stifiliću (San Felice del Molise) 500. obljetnicu prvoga imenova­nja Hrvatov na jugu Italije — a promocija nogometnoga prvenstva europskih narodnih manjin, »Europeade 2020.« čiji ćedu domaćini biti koru­ški Slovenci u Austriji, je is­to bila tema ovoljetnoga Hr­vatskoga bala u Beču, na kom se je okupilo kih 1.300 gos­tov i uzvanikov. Ujedno su ovu cenralnu i središnju hrvatsku priredbu u Beču isko­ristili i za predstavljanje Europske inicijative gradjanov Minority SafePack — za ku treba prikupiti diljem Europe milijun potpisov.

I u tom je uspio ov ljeto­š­nji Hrvatski bal u Beču a tim je i većini dao jasan znak.

Kategorije