Svaki lik u jaslica ima svoje značenje. Način, kako su oni rasporedjeni doprinaša vizualnoj privlačnosti jaslic. Postoju opća pravila, ka moremo slijediti pri uredjenju jaslic. Cilj je, jaslice prikazati čim točnije i s čim većim poštovanjem. Standardni set neka ima sedam figurov, ali se jaslice svenek moru proširiti s novimi figurami i elementi. Sekundarne figure jaslic se pozicioniraju izvan kruga glavnih figurov. Centralni položaj pripada Ditešcu.

 

Svaka štalica ima jaslice. Prema tradiciji se Ditešce u jasle postavlja stoprv na božićno jutro. Najbliži lik Malomu Jezušu je njegova majka Divica Marija. Lik Marije se postavlja s jedne, a Jezušev otac Jožef s druge strani. Pastiri i mudraci moru biti smješćeni u prvom krugu. Pastiri se postavljaju bliže sv. Familiji nego Tri Kralji. U većini se dičak pastir s ovcom u ruka hasnuje kot stalna figura.

 

Sekundarni liki su andjeli i živine. Idealan položaj za andjele je iznad jaslic. Ako to nije moguće, se oni postavljaju u štalici za sv. Familijom. Živine, ke se hasnuju u jaslica, su volak i oslak, ovce i kamilje. Svrha tih likov je upozoriti na poniznost Kristuševoga rodjenja ili u slučaju kamiljov, na dužički put Trih Kraljev. Volak i oslak slišu nutar u štalicu, ovce su uz pastire, a kamilje uz mudrace. Mah i slama moru biti dodatni rekviziti.

Kategorije