Jurica Čenar, hrvatski knji­ževnik i novinar iz austrijsk­o­ga Gradišća, bio je gost 17. tribine na temu inozemne Croatice. Tribina je održana 16. novembra u sklopu Zbir­ke inozemne Croatice, pod pe­ljanjem dr. Željke Lovrenčić. Nacionalna i sveučilišna knji­žnica, je mjesto s najvećom zbirkom gradišćanskih knjig.

ZAGREB — Hrvatski knji­ževnik i novinar Jurica Čenar je na tribini govorio o specifi­č­nom položaju u kom se nala­zi hrvatska zajednica u Austriji, tzv. nimškomu oceanu. Osvrnuo se je i na vrime kada je u­redjivao Hrvatske novine po­četkom osamdesetih, ta­jednik ki obdjeluje teme veza­ne uz gra­dišćanske Hrvate. O­b­jasnio je kako je svrha novin ja­čati svist gradišćanskih Hr­vatov tr čuvati i širiti njev jezik.

Iz toga uzroka stoji i na če­lu online rječnika gradišćanskih Hrvatov (ki je pokrenuo Zna­n­stveni institut gradišćanskih Hrvatov), kako bi se jezik sa­čuvao tr stvorile nove riči i iz­razi ki su danas potribni u sv­a­kom suvrimenom jeziku. Ok­u­pljenim je objasnio kako je za­jednica Hrvatov u Austriji s jedne strane uklopljena u mo­derno društvo ko ih i danas že­lji asimilirati, ča je dijelom i p­ostignuto, a s druge se stra­ne bori za svoj jezik i tradiciju.

Na kraju tribine okupljenim je pročitao nekoliko svojih pj­e­sam, ke piše na jeziku svojega kraja, a za ke tvrdi da su većinom zbijene i onomatopejske.

Jurica Čenar, književnik, no­vinar, javni i kulturni djelatnik, rodjen je 25. augusta 1956. u Doljnjoj Pulji u sridnjem Gra­dišću. Da­nas živi u Uzlopu. Piše pjesme i podliske, a obja­vio je i jedan roman. Suautor je nekoliko knjig. Profesionalni je novinar i urednik u hr­va­t­skome uredničtvu Radio Gra­dišća tr vodeće ime unutar zajednice gradišćanskih Hrvatov. Pripada skupini ka sebe vidi dijelom hrvatskoga naroda kao cjeline.

Od 1987. član je Društva hr­vatskih književnikov. Ljeta 1989. učlanjuje se u austrijski P.E.N., a isto ljeto dostaje au­strijsku nagradu za književ­nost i publicistiku. U kritično vrime za gradišćanske Hrvate bio je jedan od vodećih predstavnika njeve mlade intelektualne elite, predsjednik Hr­vatskoga akademskoga kluba, urednik tajednih novina Hr­vat­ske novine. Bilo je riči o Čenarovom književnom, novina­r­skom i uredničkom djelu, aktivnosti zajednice gradišćanskih Hrvatov u Austriji, knji­ževnom narašćaju Ptićev (Ja­strebi) i slavuji, uklopljenosti gradišćanskohrvatskih knji­ževnikov u austrijsku knjiže­v­nost, povezanosti s hrvatskom književnošću tr o online rječ­niku gradišćanskohrvatskoga jezika s obzirom na to da je Jurica Čenar u skupini inte­le­k­tualcev ki zagovaraju afirmaciju jezičnih tehnologijov u očuvanju materinskoga jezika u nimškom oceanu odnosno većinskomu okruženju austrij­ske germanofone zajednice.

U Nacionalnoj i sveučiliš­n­oj knjižnici u Zagrebu čuva se najveća zbirka književnih djel i periodikov gradišćanskih H­r­vatov, ka su dio Zbirke ino­zem­ne Croatice.

(Željka Lovrenčić)

Slike