Lovreti su subotu, 18. i nedilju, 19. septembra održali tradicionalno hrvatsko shodišće. Subotnju večernju mašu je služio farnik u Pandrofu i Novom Selu mag. Branko Kornfeind a Hatsko kolo je muzički oblikovalo ovu večernju sv. mašu. Potom je bio ophod sa svićami. Svetačnu mašu nedilju je služio dezignirani biškup Željezna, mons. Egidije Živković. Jačili su vulkaprodrštofski crikveni zbor i klapa Vrime. Shodišće u Lovreti k Žalosnoj Mariji je završilo nedilju sa svetačnom pobožnošću u dvi otpodne.

LOVRETA — Kako u Celje tako Hrvati piše hodočastu i u Lovretu ka kipu Žalosne Marije. Tako je na primjer grupa Longitoljcev i Šuševcev otpodne krenula od Orf-studija u Željeznu a takaj su i Klimpušci u većoj grupi išli piše k Žalosnoj Mariji u Lovretu. Med brojnimi hodočasniki bila grupa od 30 hodočasnikov iz Klimpuha najveća, ki su se piše otpravili na put u Lovretu. Na oko 25 kilometrov dalekom putu su im se pak priključili hodočasniki iz Koljnofa.

„Ča god vam veli, učinite!“ je geslo novoga biškupa Egidija Živkovića. Na to je pozvao i desetnik mag. Branko Kornfeind u svojoj prodiki subotu navečer, u koj se je mogla naslutiti i njegova solidarnost i lojalnost s novim biškupom. Kornfeind je pozvao na čitanje Štenja „Zemte si Glasnik, zemte si Kirchenzeitung i si preštite Štenje“ i je nadaje naglasio u svojoj prodiki kako da „mi moramo najzad dojti na tu lipu molitvu Andjeo Gospodinov“. Nastavio je uz ostalo s tim da je pitao „Gdo nam je zabranio moliti? Ako znaju muslimani moliti, se pokleknuti na tepih i se pomoliti svojemu Bogu — zač to mi kršćani ne bi mogli?“

Da je Branko Kornfeind nadaren narodni prodikač jepoznato širom Gradišća ali i prik zemaljskih granic. To je i ovput u Lovreti opet pokazao i dokazao, kade je ljude spravio ne samo na razmišljanje nego i na smih. Onda se more lako stati, da prodiku prekine sa šalom — ako mu odgovara po sadržaju — a opet nastavlja čisto ozbiljno i s dibokimi misli. Tako i ovput kad je završio s „ali hrabrost moramo imati iza molitvu, i ja ju nimam svenek, ali pomolimo se pri svakoj nek mogućoj priliki!“.

Pri ophodu sa svićamu su Novoseoci nosili kip Črne madone Lovretanske.

Shodišće u Lovreti je uz celjansko najvažnije shodišće gradišćanskih Hrvatov. Jur već od 200 ljet Hrvati iz cijeloga Gradišća hodočastu k Žalosnomu kipu Črne madone, i to svenek tretu nedilju u septembru.                            (uredn.)

Kategorije