VINCJET — Četvrtak, 16. junija su priredili dičje shodišće, pri kom je po prvi put sudjelivao novi dijecezanski biškup dr. Egidije Živković. Na shodišće je došlo 400 dice iz 22 hrvatskih i dvojezičnih obaveznih škol iz cijeloga Gradišća. Pri shodišću su dica konkretno mogla doživiti, ča se cijelo ljeto teoretski uču u vjeronauku, i to put Bogu — je izjavio nadzornik za hrvatski vjeronauk, Štefan Bubić.

Pri maši su nastupili tamburaši a otpodne su dica med drugim mogla slikati ili igrati nogomet.
Po maši u hodočasnoj crikvi u južnogradišćanskom Vincjetu i objedu su stale na programu različne športske i druge igre kao i vjerski kviz. 21. hrvatsko dičje shodišće je završilo otpodne skupnom pobožnošću.
Dičje shodišće priredjuju svenek u drugoj regiji Gradišća. U Vincjetu se je održalo sada po treti put. I prvo hodočašćenje dice 1991. ljeta je peljalo tamo.                        (uredn.)

Kategorije