Pri konferenciji zemaljskih poglavarov 18. maja u Beču  zem. poglavar Gradišća Hans Niessl je potribovao, da triba pobuditi preokret trenda i u tom smislu, da lju­di podvara­ju svoje bolesnike i starce opet i unutar vlastitih zidin“.

BEČ — Ministar financijov Hartwig Löger pri konferenciji zemaljskih poglavarov u Be­ču je priznao saveznim zemljam da će kompenzirati stroške ke su narasle zbog otpadanja regresa u podvaranju i staranju (Pflegeregres). Zemlje ćedu lj­e­tos dostati do 340 milijuni €.

Za zem. pogl. Niessla je va­žno, da „ovo ljeto koristimo da bi stvorili pobude na preokret trenda u smir podvaranja, nje­ge doma namjesto u starala­čki domi. Da bi stvorili djelotvorno rješenje, morali bi stvoriti potribne uvjete, da bi bilo mo­guće podvarati stare ljude ta­ko dugo kako moguće doma unu­tar vlastitih zidin. U smislu du­gotrajnoga rješenja triba se zgle­dati na razvitak budućih trošak za podvaranje. Gradiš­će da jur poduzima „velike na­pore“ naglasio je Niessl i pokazao na doplatak u višini od 600 E za 24-uri dugo dnevno  podvaranje, na ponude u područji dnevnih obdanišć, podvarano stanovanje, podvarano stanovanje plus, podvaranje bolesnikov doma i dnevne cen­tre za seniore kao i na instaliranje socijalnih i podvornih savjetnikov početo od januara 2019. ljeta u svi kotari Gradiš­ća.

(uredn.)

Kategorije