Petar Tyran

Bilo kako interpretiramo ili obraćamo izreke i izjave mjerodavnih i odgovornih političarov ali još već i epidemiologov i liječnikov, morat ćemo se s tim su­očiti, da pred ljetom već ne­će biti niti jedne hrvatske pri­redbe s već od barem šakice ljudi. A u pogibelji su sada i veći sastanki i sjednice a ka­mo li generalne sjednice uz nazočnost članov. U pogledu na sastanke, odborne i generalne sjednice ćemo si moći pomoći virtualnimi rješenji. Hvalabogu nije problem da se moru održati konferencije iz doma putem ko­m­pjutora, računala.

S pogledom na veće prire­d­be moglo bi se dogoditi, da ćemo izgubiti još i cijelo lje­to, dakle praznina na naši brojni pozornica i pod kr­o­vom i pod vedrim nebom. Za­sada mnogi računaju s tim da bi najesen opet mogli krenuti s našimi priredbami. Sve ča bi bilo pred ljetom je jur otpovidano ili se uprav mora otpovidati. Neki se još ufaju na to da moru samo odgoditi a ne otpovidati. Ako bi zaista počeli ujesen opet s našimi priredbami — bilo to hrvat­sko shodišće u Celje i tamburaški Woodstock u okviru Ža­bljaka u Gerištofu krajem au­gu­s­ta, Dan mladine početkom septembra u Velikom Bo­riš­tofu, Ulična fešta u Beču u Schwindgasse, hrvatska sho­dišća u Lovretu i Željezno krajem septembra i početkom oktobra, simpozij o 450 ljet od doseljenja Hrvatov u No­vo Selo, krajem oktobra, bro­­j­ni advenstki i božićni konce­r­ti krajem ljeta, Tamburaški bal u Uzlopu a pak u novom ljetu cijela hrvatska balska sezona s bali u Trajštofu, N­o­vom Selu, Koljnofu, Kugi u Velikom Borištofu, u Parkho­telu Schönbrunn u Beču za ki je termin jur fiksiran za 16. januara 2021. ljeta, bal Hkd-a Jug u Borti itd. itd.

Ako bi zaista mogli početi s priredbami ujesen ostaje pi­tanje, gdo će tamo dojti. Će­du se ljudi poufati izajti i se družiti u većem broju? Na to još nimamo odgovora. Pesimisti velu da ćemo se sto­prv u 2022. ili još i 2023. ljetu rukovati ili se družiti.

A ako bi zaista mogli ponovo početi ujesen, onda će­mo dojti u jako velik škripac s termini. Svi ki su sada odgodili se ufaju da ćedu moći nastaviti u dogledno vrime.  Toliko terminov neće biti, da svi moru s tim računati, da neće biti konkurencije. Mo­rebit ne bi bilo čemerno, da bi se društva i organizacije, ke u svojem pogramu imaju veće priredbe, počnu dogovoriti, gdo bi kada mogao prirediti i organizirati bez da bi doš­lo do kolizije terminov.

Mnogi su pravoda jur sada u velikom škripcu u pogledu na jesen ili zimu. Da bi on­da mogli predstaviti ča obično kažu u tu dob, tribali bi sa­da djelati, planirati i vježbati. To se tiče pred svim folklornih društav i zborov. Teško je bi­ti pametan i dalekovidan. Ali potribno je da si obdr­ži­mo ne­ku napetost, da bi mogli od­mah početi ako je moguće!

Kategorije