Organizacija „Omladina na poslu“ je proširila svoju po­nudu za izobrazbu stručnih djelačic za tehničarke ras­tri­skivanje (Zerspanungste­ch­nikerinnen). Europska uni­ja i Zemlja Gradišće financiraju ov projekt, a Servis djelatne burse (Ams) podupira sve one, ke sudjeluju u ovom projektu. Srijedu, 16. janu­a­ra je i zemaljski savjetnik za socijalne posle pohodio mjesto obrazovanja u južnogradišćanskom Verešvaru (Rotenturm), kade se u momen­tu četire mlade žene izobra­žuju u ovom novom zanatu. Cilj je da grupa naraste ča do 12 žen.

VEREŠVAR — Žene od 18 ljet sada moru apsolvirati izo­brazbu za stručnu djelačicu i intenzivno izobraziti u zanatnom području tehnike rastri­skivanja (Zerspanungstechnik) i na putu do završetka šegrtovanja moru primiti potporu. Cilj je ovoga projekta ki je započeo u oktobru 2018. ljeta i neka teče do 2022. ljeta, da su­dionice u praktičnom podu­ča­vanju korak po korak stižu do potrebov svakodnevnice u zva­nju. Uza to ov projekt poma­že i u tom, da se smanjuje raz­mak u zaslušku med muži i že­nami i da se uza to i suprotivi manjku kod stručnih djelatnih snag. Ov projekt financiraju iz sredstav Zemlje Gradišće, kao i iz europskih socijalnih fondov (Esf). Sudionice neka bu­du žene od 18 ljet s glavnim si­dišćem u Gradišću a uza to do­staju i potporu Servisa djelatne burse Gradišće (Ams), ka i do­diljuje nova mjesta izobrazbe. Regionalna mjesta Ams-a Bo­r­ta, Santalek i Jennersdorf savjetuju zainteresirane žene. Doj­dući ovakov info.dan žen će bi­ti 4. februara (od 9.00) u obrt­ničkoj školi u Verešvaru. U okolici Borte u momentu iš­ću 21 tehničarku rastriskivanja.

U zanat rastriskivanja sastav­nih dijelov od metala i plastič­nih materijov padaju uz ostalo: vrtanje, tokariti (drehen), glodati (frezati), rašpati, brusiti i piliti. Djelačice djelaju na izratku na konvencionalni ma­ši­na ili uz pomoć napravov kimi upravljaju kompjutori. 

Stroški za ov projekt ki će potrošiti kih 500.000 € i se sa 60% pokriva iz sredstav Esf-a. 40 posto dodaje Zemlja, je izjavio zem. savj. Norbert Dara­bos. Cilje je, da se čim već žen zaposlu tehnički, više plaćeni zanati i je pohvalio novi rekord 2018. ljeta u Gradišću s prosje­čno104.500 zaposlenih, ča je za još 2000 već nego 2017. lj. Tim je lani bilo 7,7% manje ne­zaposlenih. Austrijski prosjek je -6,7%.

Politička budućnost Norber­ta Darabosa je otvorena.

(ur.)

Kategorije