Hrvatski ministar rada i mi­rovinskoga sustava Marko Pavić rekao je u subotu, 16. decembra u Beču da je za vrime službenoga posjeta A­u­striji dogovorio konkretne projekte suradnje u sklopu au­strijskih programov za pre­kvalifikaciju i zapošljavanje djelačev kako bi se slični pro­grami primijenili u Hrvat­skoj, pri čemu je posebice v­a­žan program Dualnoga obrazovanja i prekvalifikacije.

BEČ — „Glavni problem pod­uzetnikov trenutno u Hrvatskoj je nedostatak djelatne snage. Ova vlada pozicionirala se je kako bi prvenstveno aktivira­la hrvatsku djelatnu snagu iz 180.000 nezaposlenih“, rekao je u subotu ministar Pavić u hr­vatskom Veleposlanstvu u Be­ču. On dio djelatne snage ki n­­­edostaje „nadomjestit će se iz kvote uvoza“, rekao je podsje­tivši da je vlada te kvote pove­ćala „kako ne bi zaustavili investicije“. S jedne strane u Hr­vatskoj je veliki broj nezaposl­e­nih, a s druge strane postoji golema količina nepopunjenih djelatnih mjest tr poslodavci potribuju uvoz djelačev, rekao je ministar tr istaknuo da je zato prekvalifikacija*) važna.

Posjet Beču Pavić je prven­stveno iskoristio kako bi se informirao o austrijskom sustavu prekvalifikacije i programi cj­e­l­­oživotnoga obrazovanja ko pr­ovodi Austrijska gospodarska komora i nje institut za da­ljnje obrazovanje Wifi, a svrha je slične modele primije­niti (anwenden) u Hrvatskoj.

„Austrija je na tom području jedan od europskih predvodni­kov posebno u Dualnom obrazovanju i upravo institut Wifi jur 70 ljet provodi takove programe. Bilo je korisno viditi na ki način Austrijanci uz po­moć europskoga socijalnoga fo­nda provodu te programe kako bi slične programe i projekte pokrenuli u Hrvatskoj, rekao je.

Posebno zanimljivim ocijenio je program Siemensa ki ima vlastiti program za struko­vno obrazovanje, certificiran od Wifi-a, a u sklopu njega je i zapošljavanje osob s invalidi­tetom i njeva prekvalifikacija i osnaživanje za tržišće djela.

Za dvodnevnoga djelatnoga posjeta Austriji Pavić se je sas­tao i s predstavniki poslovne z­a­jednice Hrvatske gospodarske agencija (Hga) iz Gradiš­ća s kimi je razminio iskust­va o korišćenju europskih fondov. Dogovoreni su konkretni koraki u suradnji glede programa prekvalifikacije i razmjene iskustav u provedbi EU projektov s gradišćanskimi Hrvati, rekao je Pavić ocijenivši posjet Austriji uspješnim.

Ministar Pavić i hrvatska ve­leposlanica u Austriji Vesna Cvjetković primili su u hrvat­skom Veleposlanstvu u Beču u subotu izaslanstvo Saveza iz­­vidjačev Hrvatske ki su iz Be­ča Betlehemsko svitlo mira od­nesli u zagrebačku katedralu.

Posjet Beču ministar Pavić završio je u subotu navečer zajedničkim vrlo uspješnim i d­o­bro pohodjenim »Hrvatskim bo­žić­nim koncertom« u Kursalonu Beč zbora Otvorena srca, Ton der Ju­gend Symponieorch­e­stra Wien, vilonista Yurija Reviča i mezzosopranistice Eye D­oris Maye pod peljanem diri­genta Giuseppa Terze. (hina/em)


*) postupak kom se kvalificirane osobe neke struke osposobljavaju za nova zanimanja (dostati prekvalifikaciju [Umschulung])

Kategorije