Konstituirajuća sjednica 2. saziva Savjeta Vlade RH za Hrvate izvan RH

Od 18. do 19. decembra u Zagrebu su održali konstitu­irajuću sjednicu 2. saziva S­a­vjeta Vlade Republike Hrva­t­ske za Hrvate izvan Repub­like Hrvatske. Uz izbor pre­d­sjednika i potpredsjednika 2. saziva Savjeta, na sjednici su razmatrali mogućnosti unapredjenja i jačanja suradnje na gospodarskom, znanstve­nom, kulturnom i svi drugi polji izmed RH i Hrvatov ki živu izvan nje granic. Poseban naglasak su stavili na dio vezan uz mogućnosti u­napredjenja sustava učenja hrvatskoga jezika za Hrvate izvan RH, mogućnosti surad­nje u okviru EU fondov, postupak dobivanja državljan­stva i druga statusna pitanja. Tijekom prvoga dana rada Savjeta, članom se je obratio predsjednik Vlade RH. g. Andrej Plenković.

ZAGREB — Napominjemo da je Vlada RH, na sjednici održanoj 7. septembra 2017. donesla Odluku o osnivanju i imenovanju članov Savjeta, ki činu predstavniki hrvatskih z­a­jednica iz cijelog svita ki zajedno s predstavniki državnih tijel i institucijov, Katoličan­ske crikve i organizacijov civil­noga društva u domovini ima­ju zadaću pomagati hrvatskoj vladi u kreiranju i provedbi po­litike, aktivnosti i programa u odnosu na Hrvate izvan RH.

Člani Savjeta iz redov pripadnika Hrvatov izvan RH su predstavniki udrug, organizaci­jov i institucijov Hrvatov iz­van RH. To su osobe ke su uvažene u sredina u ku živu, anga­ži­rane na očuvanju i jačanju hrvatskoga identiteta svojih zajednic i na unapredjenju odnosa sa svojom (starom) domovinom. Imenovani su na pri­jedlog hrvatskih zajednic iz dr­žava iz kih dolazu, na mandat od 4 ljeta (člani Savjeta ne pri­maju nikakovu pineznu nakn­a­du za svoje djelo).

Iz Austrije su to Gabriela Novak-Karall i dr. Stanko Hor­vat za gradišćanske Hrvate, a Miroslav Piplica za novodose­ljene Hrvate. Za Slovačku inž. Radoslav Janković a za Ma­djar­sku dr. Franjo Pajrić za gr­adišćanske Hrvate a Ivan Gugan za ostalu hrvatsku zajednicu. Za Hrvate u Češkoj je to Jozef Leisser.

Zastupljenost Hrvatov izvan RH u Savjetu Vlade RH od­re­djena je sukladno brojnosti i značaju Hrvatov u dotičnoj ­dr­žavi, aktivnosti i povezanos­ti zajednice s RH, kao i djelu na afirmaciji ugleda i interesa RH. Tako bosansko-hercegovački Hrvati imaju 9, hrvatska ma­njina u europski i susjedni ze­mlja 17, a hrvatsko iseljeni­čt­vo — 29 predstavnikov.

Člani Savjeta po položaju su predstavniki državnih tijel i institucija u RH. (O točniji rezultati Savjeta ćemo informi­rati u iduči HN.)

(uredn.)