Tīm novoga saveznoga kancelara Republike Austrije S­e­bastiana Kurza je pandiljak, 19. decembra položio za­kle­t­vu, a novi kancelar je jur dru­gi dan, utorak išao u Bruxel­les na sastanke. Kurz je pro­tekloga vikenda prilikom pr­e­zentacije programa i članov buduće vlade najavio da Au­strija neće napušćati jedin­stvene stave i djelovanje Europske unije.

BEČ — Nova vlada Austrije mandatara Sebastiana Kurza položila je 19. decembra prisegu, čim je Austrija dostala najmladjega kancelara na svitu, ki ima samo 31 ljeto, a u politiki djeluje kao da se u njoj nalazi već desetljeća.

Kurz je protekloga vikenda prilikom prezentacije programa i članov buduće vlade naj­a­vio da Austrija neće napušćati jedinstvene stave i djelovanje Europske unije, tr istakao da će buduća vlada u Beču biti jasno proeuropska.

„Nećemo napušćati jedin­st­venu liniju Europske unije u ve­zi s Ceta-om ili Rusijom“, p­o­ručio je Kurz, čiji kabinet pr­e­uzima nadležnost za EU.

Potom kad je nova vlada Au­strije položila zakletvu, novi kancelar je jur drugi dan otputovao u pohod Bruxellesu.

Kako je najavljeno u Beču, Kurz se je u Bruxellesu sastao i s predsjednikom Vijeća EU-a Donaldom Tuskom i predsjed­nikom Europske komisije Jean-Claudeom Junckerom.

Nova austrijska vlada ima 16 članov — kancelara, 13 ministrov i dva držav­ne sekretare. Od to­ga Narodna stranka Austrije (Övp) ima sedam, a Slobodarska strank (Fpö) šest ministrov. Jedi­ni član nove vla­de ki je i dio odlazeće je Kurz, ki je dosad bio ministar vanj­skih poslov. Nova vlada je veća za jed­noga člana od prethodne.

Nadležnost za EU premješ­ćena je iz Ministarstva vanjskih poslov u kabinet kancelara, ki će se baviti i predsjedavanjem Unijom u drugoj polovici idu­ćega ljeta.

Zbog sudjelovanja Slobodarske stranke u novoj Vladi, ali i dijelov programa nove vla­sti za pandiljak su najavili i broj­ne demonstracije i došlo je do ćutljivih zastojev i gužve u cijelom nutarnjem gradu Beča.

Policija je najavila uspostav­ljanje zone zabrane ulaska i bila zatvorena oblast oko sidiš­ća Vlade i zdanj u kom je bila položena zakletva, prisega. Još i devet protestov je bilo najav­lje­no za pandiljak jutro na raz­li­čiti mjesti u gradu, ali sa zaje­d­ničkom završnicom u centru Beča.

Policija je ovu zonu, kako je izjavila, osigurala s približno 1.500 policajcev, a poručila je, da će svaki gdo pokuša ući u nju biti kaštigan pineznim izno­som do 360 € ili s najveć dvi  tajedni zatvora.

Na protesti protiv vlade je sudjelovalo kih 5.500 pred svim mladih ljudi, pretežno studentov ki su demonstrirali i protiv moguće­ga povišenja st­u­dijskih taksov.

(uredn.)

Kategorije