Bivši predstojnik Zemaljsk­o­ga arhiva i Zemaljske bib­li­oteke u Željeznu, pravi dvor­ski savjetnik, dr. Ivan Seedoch je 13. oktobra svečevao svoj 75. rodjendan. U svojem znanstvenom djelu je stekao visok ugled kao istraživač zemaljske povijesti. Odgova­rajući geslu, da historija ni­gdar nije završeni proces, ju­bilar i dalje proučava povijest.

 

ŠTIKAPRON — Ivan Seedoch osnovnu školu je prebavio i rodnom mu Vorištanu a gimnaziju u Matrštofu, kade je maturirao. Potom je studirao latinski jezik i povijest na Be­čkom sveučilišću. 1962. ljeta je napisao disertaciju o povijesti vorištanske gospošćine za vri­me Esterházyjev. Mladi doktor se zaposlio u Zemaljskoj vladi.

 

Skoro poldrug desetljeća je bio odgovorni urednik kvartal­noga časopisa Gradišćanski domovinski listi (Burgenländiche Heimatblätter). Od samoga početka je bio i član gradi­š­ćanske nomenklaturne komisije. Ivan Seedoch je bio i član komiteta za organiziranje Internacionalnoga kulturno-povjesnoga simpozija Mogersdorf i suradjivao je kao jedini pri svi simpoziji. Zalagao se je za kulturnu suradnju Gradišća s Hrvatskom. Tako je jubilar suradjivao pri iz­­da­vanju gradišćansko­hr­vatskoga rječnika kao i pri izdavanju zbornika o povijesti i kulturi Gra­dišća­n­skih Hrvatov. Bio je odgovoran za mnoge znan­stvene publikacije. Kao poseban spis Gra­diš­ćanskih domovi­n­skih listov Ivan Seedoch je 2001. ljeta obdjelao č­e­tverojezični po­pis gra­dišćan­skih sel. Pred 25 ljeti je preuzeo peljanje Zemaljskoga arhiva i Zemaljske biblioteke, a pred 15 ljet je nastao p­e­ljač novoga Odiljenja za kulturu, znanost i arhiv. Sada, u mirovini dr. Ivan Seedoch istražuje povijest za kroniku svojega doma­ćega sela Štikaprona. S rukopisom za kroniku Štikaprona on kani biti gotov u dojdućem ljetu je povidao u hrvatskoj tv-emisiji Orf-a Gradišće »Do­bar dan Hrvati«.

(uredn.)

Kategorije