Austrijska banka Commerzialbank Mattersburg do­stala je nalog da odmah ob­u­­stavi djelo zbog sumnje u la­žiranje bilancov i pronevjere. „Ni ne razmišlja se o nastav­ku poslovanja banke. Ta ba­n­ka mora se likvidirati“, po­ručio je zemaljski poglavar Gradišća Hans Peter Dos­kozil. Šef ove regionalne ban­ke iz Matrštofa s podružnicami u okolišni seli, Martin Pucher je, po prvom saslu­ša­nju podnio ostavku, a podnio je i protiv sebe prijavu.

MATRŠTOF — Višina nan­e­sene škode za sada se još ne dā procijeniti, a Ustanova za nad­ziranje financijskoga tržiš­ća (FMA) izjavila je da je situ­acija „dramatična“. Brojna po­duzeća i fizička li­ca, prema Doskozilu, zbog la­žiranja bi­lancov najvjerojatnije ćedu na kraju izgubiti čuda pinez.

Pokrajinska vlada uspostavila je „hotline“ na ki se moru javiti svi klijenti banke, a angažiran je i pravnik ki će dava­ti besplatne pravne savjete.

Savezna zemlja Gradišće ni­je pogodjena krahom banke, jer nije imala poslovne veze s njom, dodao je Doskozil. Me­djutim elektroprivreda Gradiš­će BEWAG u toj banki ima na računu oko pet milijuni eurov. „Polazim od toga da tih pinez neće biti“, rekao je Doskozil.

FMA ukazuje da su ulogi do 100.000 € po osobi osigura­ni i da do te sume gradjani ne m­o­raju imati straha.

Prilikom provjere banke otkrivena je teška malverzacija, jer je ljeta dugo „frizirana“ bi­lanca, tako da je prikazana bi­lanca od oko 800 milijuni €.

Da bi se spričila navala na banku, FMA je naložila zatvaranja svih devet filijalov — med ostalimi i u Rasporku i Pajngrtu — i centrale u Matrštofu.

Od zatvaranja banke najte­že pogodjena je regionalna privre­da i općine, ke su imale kod nje žiro račune.

(uredn.)