Prije 30 ljet, 15. julija 1990. u Subotici je voljom 221 iza­slanika iz svih krajev Vojvodine na Osnivačkoj skupšćini utemeljen Demokratski sa­vez Hrvata u Vojvodini.

SUBOTICA — Rič je o poli­tičkoj organizaciji vojvodjan­skih Hrvatov ka je Statutom od­redjena kao institucija „u koj se oblikuju, izražavaju i zastupaju kolektivni interesi Hrva­tov u Vojvodini (Bunjevcev, Šokcev i drugih Hrvatov u Voj­vodini) radi ostvarivanja političkih, kulturnih, gospodarskih i drugih ciljev“.

Politika i poli­tički život organiziran u politi­čkoj stranki nije stran ovdaš­njim Hrvatom - povijest bilježi bogato i život političkoga djelovanja još u 19. stoljeću, a sa­mostalno po uspostavi Kralje­vine Srbov, Hrvatov i Slo­ven­cev, čiji vrhunac je bio u 1930. ljetu u okviri Hrvatske seljač­ke stranke. Politički je život za­mro potom kad je Bačka okupirana od Madjarske, a po II. svitskom boju politički život i djelo bilo je moguće u okviru jednopartijskoga političkoga sistema.

„Na početku demokratskih promjenov u jugoslavenskom društvu skupina hrvatskih intelektualcev, većinom iz Subo­tice, artikulirala je potrebu os­­nivanja političke stranke s gla­vnim ciljem da se bori za autentične interese Hrvatov u Vojvodini. Polazišna pretpo­stavka je bila da jedino politi­čki oblik organiziranosti zajednice more pridonesti pozitivnomu rješavanju položaja i statusa hrvatskoga naroda u Vojvodini u stoprv započetom procesu demokratizacije jugo­slavenskoga društva. Najprije je u Subotici 13. maja 1990. ute­meljen Inicijativni odbor za osnivanje hrvatske društveno-političke organizacije, ki je za­tim objavio Proglas o svoji na­mjera. Potom, 15. julija 1990., u nazočnosti 221 osnivača iz cijele Vojvodine, u Subotici je održana osnivačka skupšćina, izabrano je peljačtvo stranke na čelu s Belom Tonkovićem, a ubrzo je stranka i registrirana 23. VIII. 1990.«, navodi se u priopćenju Dshv-a povodom njeve 30. obljetnice.

U početku profiliran već kao narodni pokret, Dshv je s vrimenom pak postao manjinska str­anka narodnjačke provenijencije, s osnovnim ciljem u in­zistiranju na kolektivni pravi i borbi za nacionalnu ravnopravnost vojvodjanskih Hrva­tov. Programska načela i djelovanje usmiravani su uvijek prema političkoj zbilji u Vojv­o­dini i Srbiji, uz korišćenje isključivo demokratskih metodov, pri čemu je stranka zadr­žala samostalnost u zastupanju interesov ovdašnjega hrvatsko­ga stanovništva u odnosu na po­litičke instancije u Zagrebu.

„Dosljedni izvornim načelam, uz značajni broj uspjeha, dosljedni smo i dalje u borbi za ravnopravnost Hrvata u Srbiji“, zaključuje se u priopćenju Dshv-a.

(Hrvatska riječ)

Kategorije