Pluti u diboki voda će u budućnosti biti sigurnije. Jur vrijeda ćedu nam prodavaonice nuditi produkt imenom Ploota, koga ćemo nositi ok­o­lo vrata. Teh­nologija za ov spasonosni remen okolo vra­ta, je spodobna onoj za airbag u autu. Ploota, remen okolo vrata, držat će človika odzgor na vodi prlje nego se počne utapati. Zapravo je Ploota obručić, ki se prez problema more nositi i pod vodom. Moremo reći da je zvanaredan „nakit“ za pliva­če. To znači da će nam se ov re­men u kriznoj si­tuaciji aktivirati automatski ravno ta­ko kot se napuh­ne ugljičnim dioksidom i airbag u autu. Ali ta mehanizam ćemo moći aktivirati i ručno, u slučaju da budemo u pogibelji.

S Plootom ćedu starji na mo­rju biti prez skrbi, ar se njeva dica već nećedu moći utopiti. Kre­ator ogrlice, Rainer Fa­kesch, je rekao da je došao na ideju za produkciju ovo­ga spasonosnoga remena kad je bio na morju i mu se je zbog morske struje skoro utopio rodjak. Nažalost se Ploota još ne producira za javnost.

Kategorije