Prilikom svojem 39. po redu konstituirajućem generalnom spravišću Seljačka komora Gradišće je jednoglasno od­ibrala rodjenoga Šuševca DI Nikija Berlakovića (56) od Saveza seljakov Övp-a za n­o­voga predsjednika. Ovo pelja­čtvo je preuzeo od Franca- Šte­fana Hautzingera, ki po 28 ljet već nije kandidirao za ovu funkciju. Niki Berlaković će pridržati mandat u Na­cionalnom vijeću i će se, ka­ko je rekao odreći plaće pred­sjednika Seljačke komore.

ŽELJEZNO — Nikiju Berlakoviću je važno, da se Gradišće i gradišćanski seljaki do­bro pozicioniraju i na europ­skoj i na svitskoj razini i da se očuvaju financijska sdredstva za nje. Zvana toga se mora regionalno podupiranje nastaviti, je rekao Niki Berlaković.

Kako je rekao novi predsje­d­nik Berlaković za Hrvatsku re­dakciju Orf-a Gradišće on se veseli da su i socijaldemokrat­ski zastupniki u Komori glasali za njega i da pri izbornoj kampanji nije bilo borbe med političkimi strankami, nego da se je odvijala na stručnoj razini. Berlakovićevo geslo je bilo „Skupno za jaku zemlju“, da­k­le prik granic stranac. Berlaković je bio vrhovni kandidat Övp-Saveza seljakov.

Novi predsjednik Seljačke komore ističe nadstranačko djelovanje i ubuduće želji forsirati i regionalne produkte. Uza to da će djelati na tom, da se u Gradišću forsira upotrib­ljavanje regionalnih produktov u javnom sektoru. Bolnice, sta­rački domi, čuvarnice i škole bi tako profitirale od selja­čkih produktov visoke kvalitete, je naglasio Niki Berlaković. Ka­ko je nadodao „izazov za budućnost je uz sve to i potribna digitalizacija. Pred svim ma­nji seljaki da se u ovoj vezi mora  podupirati“ veli Berlaković.

Seljak u južnogradišćanskoj Čajti, dugoljent potpredsjednik Seljačke komore komorni savjetnik Belo Rešetar takaj već nije kandidirao za ovu funkciju. On isto po 28 ljet već nije kandidirao. Za svoj dugo­ljetni angažman je odlikovan »Komornom medaljiom u zla­tu«. Iz svojega iskustva Bela R­ešetar je novomu predsjedniku dao savjet, neka nastavi nadstranačku suradnju u Selja­čkoj komori. To da je na dobrobit gradišćanskih seljakov.

Za novoga potpredsjednika Seljačke komore Gradišće je odibran Werner Falb-Meixner iz Cundrofa na sjeveru Gradi­š­ća. Pri izbori u Seljačku komo­ru početkom marca je Övp-Savez seljakov dobio 24 mandate a Spö seljaki 8 mandatov.

Konačni rezultat s izbornimi kartami (mit Wahlkarten):
Övp Seljački savez: 72,06% ili 17.170 glasov (2013: 73,26%), Spö-seljaki: 23,58% ili 5.619 glasov (2013: 26,74%)
Slobodarsko seljačtvo: 3,73% (890 glasov; 2013: n.k.)  

(ured)

Kategorije