Petar Tyran

U medjuvrimenu su odr­žali jur 11. Grajam — gradišćansku jačku mladih. Ovo je bila zapravo epohalna ideja tadašnjega pelja­čtva Hrvatskoga kulturnoga društva na čelu s predsjednicom mag. Zlatkom Gieler sa­da jur pred već od 20 ljet. Gra­jam je, naime bienala, dakle se održava svako drugo ljeto, alternirajući, to znači izmjenice s Recitalom, recitira­njem pjesmic na hrvatskom jeziku. Obadvoja naticanja su od jako velike važnosti za gra­dišćanskohrvatski i hrvatski narašćaj u Gradišću.

Beč do sada nije uspio da pošalje ko­ga na Grajam — vjerojatno zbog toga, jer nima nikakove školske strukture — a gradiš­ćanski Hrvati u Madjarskoj su si stvorili svoje vlastito na­ticanje u hrvatski jačka. Sa­da samo još falu mladi iz Slo­vačke — a za nje je poznato kako su muzikalni i produktivni na području i narodne i zabavne hrvatske muzike. Ko­mu ćedu se oni propojiti još nije jasno, ali bilo bi vridno da bi se i za nje negdo potru­dio i mario s austrijske strani granice. Geografski je bliže, ali i zato kad su brojni mladi hrvatski muzičari iz Slova­čke angažirani u folklorni grupa i muzički bendi med Hrvati u Gradišću i Beču.

Grajam se je razvio u vrhunsku muzičku smotru mla­dih i najmladjih od Hatov na sjeveru prik Poljancev i Dolincev do juga Gradišća, i je jur od po­četka imao odredje­nu kvalitetu, ka je — kako se čini — p­ostigla još višu razinu. I ča se tiče izbora jačak — na­tica­telji moraju otpjevati po jednu hrvatsku narodnu i mo­dernu zabavnu hrvatsku ja­čku po vlastitom izboru; na­rodnu jaču uz muziku „iz ko­nzerve“ a zabavnu uz prat­nju „najboljega hrvatskoga benda u naši pokrajina, Paxi“ (© Filip Tyran, ki je ljetos bio predsjednik stručnoga muzičkoga žirija, ki je odlučio o pla­­smani brojnih mladih pjeva­čic i pjevačev u Kugi u Borištofu).

Toliko talentov i lipih glasov je rijetko kade i rijetko ka­da čuti, a očigledno se i rodi­telji i učitelji s tom dicom vrlo angažirano trudu da ova njeva dica budu sve bolja i bo­lja. Po sebi se razumi, da je med dobrimi na ov dan još boljih i najboljih. Ali ako se prik svega vrže mriža opće procjene, rezultat je vrlo ja­san: na ovom području ima­mo zaista ča pokazati, a naravno i — poslušati.

Žiriju (Marko Kölbl, Boris Novak i Filip Tyran) je ljetos bilo posebno teško, se čini. Izvodjači su zapravo svi imali jako visoku razinu pjevanja i nastupanja, iako se je izmed njih još nekoliko posebno is­taknulo. Ali odluka nije svenek laka, iako je žiri imao po sebi razumljivo jasne parame­tre po ki su ocijenili. A ipak svenek ostaje neki prizvuk „nepravičnosti“ kod onih, ki su se isto dobro pripravili i su odlično nastupili — a su ipak usko podlegli i postigli samo drugo nego prvo mjesto. Ali jur samo ta činjenica pokazu­je da je Grajam uspio, i da ga triba još jače podupriti! 

Kategorije