Bivši austrijski ministar po­ljoprivrede i okoliša di Niki Berlaković i sada zastupnika Narodne stranke u Saveznom vijeću, Parlamentu i govorač za narodne grupe ÖVP-a, se je pismeno i na parlamentar­noj razini obratio ministrici za naobrazbu, Gabrieli Heinisch-Hosek (SPÖ) u vezi s potribovanji narodnih grup pri ostvare­nju reforme naobrazbe.

BEČ — Niki Berlaković je u razgovoru s Hrvatskimi novi­n­a­mi naglasio da nalazi da je to „om­a­lovažavanje, potcje­nji­vanje, zapravo afront i skandal, da ministrica obrazovanja i žen G­abriele Heinisch-Ho­sek narodnim gr­u­pam općenito, a posebno i Ma­­r­tinu Iva­n­čiću kao donedavnomu predsjedni­ku hrvatskoga Savjeta za na­rodnu grupu i govoraču svih šest autohtonih narodnih grup u Austriji jur misece dugo i niti na ponovnu urgenciju ne daje odgovor u ve­zi s otvorenimi i vrućimi pitanji u pogledu na manjinsko školstvo u Austriji. U pismenom parlamentarnom pitanju ministrici Heinisch-Hosek je Niki Berlaković stavio uz drugo i pitanje, zač se sa strane Ministarstva još nigdor nije javio odnosno reagirao na pisma predsjednikov i potpredsjednikov svih še­st u Austriji priznatih na­rod­nih grup.

Radi se o 37 pitanj k temam reforme obrazovanja i žarišću narodnih grup (vidi i: "37 pitanj ministrici Heinisch-Hosek").

Radi se pred svim o dvojezičnom školstvu u Gra­dišću i Koruškoj i obrazovni ponuda za Čehe, Slovake i Ro­me. U središću savjetovanja st­oju ka­talog mjerov, ke naro­d­ne gru­pe očekuju u vezi s pre­­d­vi­dje­nom reformom obrazova­nja u Austriji. Naime jur pri reformi ispita zre­losti, centra­l­ne ma­tu­re je zbog manjkave komunikacije došlo do zapo­s­tavlja­nja m­a­ture u jeziki naro­d­n­ih grup, ča se je samo velikim napo­rom i samo dijelom kašnje još mo­g­lo reparirati.

Ministrica G. Heinisch-Hosek još nije reagirala na potribovanja društav. To Ni­ki Berlaković uopće ne raz­umi i oštro kritizira ovakovo postupanje. Zastupniki narodnih grup, naime, su se jur lani u augustu pismeno bili obratili ministrici zbog predvidjene reforme naobrazbe. Pokidob da nije bilo nikakove reakcije su se ljetos u januaru još jednoč javili u Ministarstvu za obrazovanje i žene i po­slali katalog pitanj o reformi naobrazbe.

Predsjedniki i potpredsjedniki svih narodnih savjetov su si složni da se pri reformi naobrazbe moraju u obzir zeti potribovanja narodnih grup. To mišljenje potvrdjuje i poslanik Niki Berlaković. „Pravo na učnju jezika narodne gru­pe i korišćenje ovoga jezika u austrijskom naobrazbenom si­stemu su neophodni sadržaji za aktivni život narodnih grup“, piše Niki Berlaković u svojoj izjavi od 17. marca. Ministrica Heinisch-Hosek ima sada dužnost da u dojdući tajedni odgovori na to parlamen­tarno pitanje.

 

(uredn.)

Kategorije