Opet je u trendu dobri stari puder za tijelo. To nije ni čudo, ar on mnogo zna, zbog čega ga već ne smimo zanema­riti! Dugo vrime smo bili na njega zabili, iako je puder za tijelo pravo čudo. On njeguje kožu, da je potom čisto me­ka. Pred nekolikimi ljeti je puder bio nek za bebice. Zbog njegovoga dezinfekcijskoga i smirujućega dje­lovanja su ga danas počeli cijeniti i odrašćeni, a to ne samo kad imaju kakove rane ili oguljenu kožu.

Pu­­der je idealno sre­dstvo za njegovanje kože. Osebujno je prikladan za mas­nu kožu, ar apsorbira mast i loj (Talg). On matira teint, ta­ko da se već ne svitimo neugodno. Puder sma­njuje i priš­ćace, ar je isuši. Far­ba pudera za obraz neka paše farbi ko­že. Pokidob da svaki človik ima dr­ugačiju farbu ko­že, je naj­bo­lje testirati puder na nutarnjoj strani ruke. S pr­e­svitlim pude­rom moremo iz­gledati blijedo, a preškur puder na našoj koži signalizira kot da smo prejako šminkani.

Puder nije samo za žene optimalan beauty-produkt, ne­go i za muže. Komu je po brijanju koža nadražena, ono­mu će puder ublažiti iritacije. Ali i žene se briju, depiliraju si no­ge i pazuhe pak sigurno jur po­znaju milinu pudera po obav­ljenom poslu.

Puderu moru biti dodane i različne duhe pak sredstva, ka hladu ili se svitljucaju. Svit­­ljucave pudere moremo hasn­o­vati za male akcente, recimo ako si kanimo naglasiti lica. Gdo voli dušeći puder, mora paziti na to, da se poklapa s parfemom. To znači da bar jedna ingredijencija parfema i pudera mora biti ista. Pudere moremo hasnovati i zimi i ljeti. Ljeti je puder osebujno idea­lan. On popije pot na koži, recimo pod pazuhom ili med pal­ci pak tako prepričuje da nam se koža nariba ili stvoru mehu­ri. Uzato kožu i hladi. Gdo se jako poti, on si more prvo napudrati pazuhe, a stoprv potom hasnovati deo. Tako pazu­he duglje ostaju suhe.

Puder more postojati od talka, cinkoksida, različ­nih sortov škroba (Stärkesorten) pak eventualno od silicijske kiseline (Kieselsäure). Talk popije vlagu i tako prepričuje upale. Puder, ki sadržava cink-oksid dezinfici­ra i blokira da se potimo. Cinkoksid pomaže da iritirana koža brže zaliči.

Ovde moramo priznati, da su puderi raskričani zbog talka, ki da prouzrokuje rak. Talk more prouzrokovati rak samo, ako ga u veliki količina i prik dugoga vrimena inhaliramo ili prik sluznic unosimo u tijelo. Pri normalnom hasnovanju pudera s talkom, iako svaki dan, se ne tribamo bojati rizika. Gdo ipak sumlja, on more najti i onakove pudere, ki ne sadržavaju talk.

(A. Schuster)

Kategorije