Gdo preveć sidi, on prlje sta­ri, velu istraživanja. Gdo preveć sidi, on se deblja, ne sa­mo vidljivo, nego i nevid­ljivo. Mast se skuplja i o okolo nutarnjih organov, a ne samo pod kožom. Vjež­banje je pra­voda ključ, kako moremo prepričiti negativne posljedice sidenja. Koč je teško, najti vrimena.

Stajanje je u prispodobi sa si­denjem čuda zdravije i more prepričiti debljanje, su izvidili znanstveniki. Pri staja­nju nam pogori već kalorijov nego pri sidenju. Človik, ki ima 65 kilogramov i stoji na­mjesto da sidi 6 uri na dan, dnevno potroši 54 kalorije već. Na jedno ljeto je to 2 i pol kilogramov manje težine.

Većina ljudi ne more stati du­go, ali ako človik svaki dan 12 uri sidi, a to vrime si skrati na pol, onda to more jako goditi našemu dobrostanju. 

Ideja za tim je, da u naše dn­e­vne aktivitete uvežemo nešto, ča nas tako ne bludi, a na du­gu ruku nam pobo­ljšava zdr­a­vlje. Ako sidenju dodamo još 8 uri spala, onda to znači, da 20 uri na dan nismo aktivni, iako su se naši moždjani od djela izmučili.

Kategorije