Na osnovnoj školi Bijeloga Sela zbog jednoga dogodjaja pri vjeronauku u tretom razredu još u januaru se je sada pojavio dosta velik zblud i dignule su se prašine. Učitelju za vjeronauk, farniku u Pandrofu i Novom Selu mr. Branku Kornfeindu predbacivaju, da je potribovao od školara, da usti zame papuče iz kante za smeće. Ali nije to dite samo uvadilo svojim roditeljem nego su to roditelji stoprv tajedan kašnje od drugih dočuli na seoskom balu. Navodno kolega pedagog optuženoga Branka Kornfeinda i visoki školski dužnosnik bi mogao stati za ovimi optužbami a ne more se nažalost ni isključiti protivljenje Kornfeindovomu izraženomu Hrvatstvu.


ŽELJEZNO — Kako je rekao mr. Branko Kornfeind u razgovoru s Hrvatskimi novinami dica da su hitala papuče u košaru i da nisu prestala. „Kad se je to po treti put stalo, sam rekao tomu jednomu školaru da je zame usti iz te košare. Ali kad sam vidio, da je opet mirno u razredu sam školaru rekao, stani se i zami je iz kante.“ B. Kornfeind ujedno odbija predbacivanje školarov i zastupnikov roditeljev, da je školara s glavom zataknuo u košaru za smeće. Stiglo je i njegovo pismeno obrazloženje o „slučaju Bijelo S.“ u kom piše:


Ova cijela stvar me je ražalostila, pravoda i zbog toga jer je Crikva opet došla u (negativnu) kritiku. Turobno je, da se je reklo puno neistinitosti.

  1. Je činjenica, da je majka Johannes F. pet dani po ovom dogadjaju došla do direktora OŠ u Bijelom Selu (H. Martinković, op. ur.) i mu je rekla: „Subotu na balu sam dočula za ovo.“ Johannes o tom doma očigledno ništ nije povidao, ods. moje nagražanje u riči nije doživljavao tako negativno.
  2. Cijeli ov posao mi se čini da je ciljani „napad“ protiv mene, navodno: jer negdo ima nešto protiv duhovnikov; jer za nekoga podučavam preveć dvojezično (hrvatski);
  3. Prosio sam roditelje na razgovor. Došao je jedino jedan otac, ki je rekao da ništ ne zna. Kani čuti moje mišljenje. Drugi roditelji nisu došli (premda su neki rekli da ćedu dojti).
  4. Istina je, da sam se Johannesu pogrozio, potom kad je po drugi put bio papuču hitio u košaru za smetlje: „Sada ju zami usti van!“ Ali nije to tribao činiti jer sam mu rekao: Sada se stani i zami je rukom van.
  5. Ražalostilo me je, da „zastupniki roditeljev“ nisu željili deeskalaciju.

 

Ovim slučajem se je bavio i nadležni Katoličanski školski ured. B. Kornfeind da je „zaslužan muž, ki se je nesrićno izrazio“, je rekao nadzornik za hrvatski vjeronauk Štefan Bubić od Katoličanskoga školskoga ureda Dijeceze Željezno. Vjerojatno da će biti najbolje, ako Kornfeind već ne podučava na osnovnoj školi u Bijelom Selu.
Zemaljski nadzornik za Gradišće Erwin Deutsch je to jur drastičnije izrazio, naime da farnik Branko Kornfeind već neće podučavati na osnovnoj školi u Bijelom Selu.


Da bi ovo bio napad pred svim na hrvatski jezik ali i na hrvatski vjeronauk na školi u Bijelom Selu je zasada samo sumlja ka nije potvrdjena. Činjenica je, da je farnik Branko Konfeind jako obljubljen u svi hrvatski seli na Hati, i s austrijske i sa slovačke i ugarske strane granice, a da njega pred svim i mladina jako cijeni. To pokazuju i omladinske tamburaške grupe, ke je utemeljio i ke on sām pelja.
Bijelo Selo je, čini se, „vruće tlo“ za hrvatske duhovnike. Jur je tomu nekoliko ljet, kada je dio farskoga savjeta odbio predlog Biškupije da bi mr. Štefan R. došao za farnika u Bijelo Selo. Tada se je i Branko Kornfeind bio zalagao za ovo rješenje. Štefan R. je pak došao u Pinkovac i Novu Goru.

(uredn.)

Kategorije