Premijer Andrej Plenković iz­­javio je krajem julija u Dub­rovniku kako je dolazak no­ve predsjednice Europske ko­­misije Ursule von der Leyen u Hrvatsku kao u tretu dr­ža­vu po Francuskoj i Poljskoj, značajan zbog percepcije javnosti o težini Hrvatske kao najnovije članice Europske unije ka će 2020. ljeta prvi put predsjedati Europskim vijećem.

DUBROVNIK — Premijer Plenković napomenuo je kako je ključni cilj pregovora u Europskom parlamentu bio da r­e­lativni pobjednik izborov Europska pučka, narodna stranka dostaje svojega predsjednika Komisije. „Nažalost, izbor gla­vnoga kandidata Manfreda Webera je bio blokiran, ali smo na kraju uspili dostati jako d­o­bru kandidatkinju ka zna i po­sjećivala je Hrvatsku, u odli­č­ni je odnosi s našim ministrom o­brane Krstičevićem, a ima veliko iskustvo četiri mandate u nimškoj vladi“, rekao je premijer Andrej Plenković.

Očekivalo se je da će Ursula von der Leyen, osim o prio­riteti hrvatskoga predsjedničtva, s premijerom Andrejem Ple­­nkovićem razgovarati i o pr­egovori o Većljetnom financijskom okviru (Vfo) tr o hr­vatski nastojanji za ulazak u schengenski prostor i u eurozonu.

Neizostavna tema bila je i for­miranje nove Komisije bu­du­ći da nova predsjednica intenzivno djela na tomu.

Premijer Plenković je tije­kom pregovora o izboru novoga čelnika EK-a bio jedan od onih ki su najveć inzistirali da to mjesto pripadne Europskoj pučkoj stranki, relativnoj po­bjednici na europski izbori.

Ursula von der Leyen zatra­žila je od zemalj članic da joj do 26. augusta dostavu kandidate za člane EK-a. Dosad je to učinilo 16 od 28 zemalj čla­nica, predloživši samo šest žen. S obzirom na želju nove predsjednice da u Komisiji ima je­d­nak broj muškarcev i žen to se u ovom trenutku čini teško izvedivom zadaćom.

Nimica Von der Leyen, ka je odrasla u Bruxellesu jer joj je otac bio diplomat, želji da joj svaka članica pošalje po dva ka­ndidata, jednu ženu i jed­n­o­ga muškarca, ali to dosad nije poslušala nijedna država Uni­je. Nova predsjednica će kori­stiti taktiku „mrkve i batine“, a zemlje ke kandidiraju ženu imat ćedu puno veće izglede da dostanu resor u EK-u ki želju.

Osim muško-ženske, Von der Leyen će morati voditi računa i o zemljopisnoj ravnoteži bu­dući da su članice iz sridnje i istočne Europe ostale kratkih rukav pri raspodjeli ključnih pozicijov u europski institucija.

(uredn.)

Kategorije