Petar Tyran

U ljetu 2017. Austrijsko-hrvatskomu društvu u Be­ču (Ahd) uručena je pres­ti­žna, ugledna nagrada »PaN« (Partner svih narodov) austrijskoga minis­tarstva za Europu, integraciju i vanjske posle. Pre­d­sjednik društva Niki Berlako­vić naglasio je tada, da je Ahd počašćeno ovom visokom nagradom Au­strijskoga ministarstva za Eu­ropu, integraciju i vanjske p­o­sle, kom je iskazana potpora svim članom i rukovodstvu društva.

No, u vezi s ovim društvom se jur duglje kreću različne glasine i zapravo se jur troja ljeta dugo nije sastalo pred­sjedničtvo od koga bivši član vrhu Ahd-a prof. Hemut F. Karner tvrdi da nije legalno odibrano i zato pred sudom  tuži da bi se ukinulo aktualno predsjedničtvo i da bi se tribalo odibrati novo.

Pri tom je očit sukob s poslovodjom Ahd-a dr. Wernerom Vargom. Ako bi pak još odgovarale is­tini one glasine, da je sadašnji predsjednik Niki Berlaković jur odstupio od svoje funkci­je — s kom pravoda nikada ni­je bio bogzna kako srićan i ko mu politički sada već ništa ne more koristiti, on­da će Ahd ionako u najkraćem roku m­o­rati sazvati generalnu sjednicu i birati novo predsjedničtvo.

Ovo društvo je osnovano 1990. ljeta zaslugom dr. Marijana Brajinovića, ki je bio i njegov prvi predsjednik. Nj­e­ga je pak naslijedio dr. Werner Varga i je puno ljet pre­­­d­sjedao društvu dokle je pak pred trimi ljeti parlamentarac i predsjednik parlamentarn­o­ga kluba prijateljev Hrvatske di Niki Berlaković preuzeo predsjedničtvo nač su ga nagovarali uticajni i politički kao i diplomatski zastupniki.

Dobrim vezam pojedincev iz ovoga društva pred svim i u visoke austrijske politi­čke kruge se ima zahvaliti da je Ahd 2017. odlikovano spomenutom nagradom »PaN«. Priznanje je tada predala voditeljica Odjela za kulturu u austrijskom ministarstvu za Europu, integraciju i vanjske posle, veleposlanica dr. Tere­sa Indjein, a primio ju je predsjednik Ahd-a i zastupnik Narodne stranke u Nacionalnom vijeću Niki Berla­ković. Ona je tada istaknula kako je društvo nagradjeno za „učinkovit doprinos promicanju prijateljskih bilateralnih odnosev Austrije i Hrvatske i poticanje mirnoga dijaloga izmed različnih narodov, kultura i vjerov“.

No, ugled ovoga društva je u zadnjem času jako trpio, pred svim i unutar samih čla­nov Ahd-a, i jur duži čas išće novoga predsjednika. Cilj je Ahd-a, da doprinosi pribli­žavanju austrijske i hrvatske kulture, znanosti, umjetnosti i gospodarstva tako i u unapredjenju obostrane razmjene (© dr. Indjein). Koliko je od toga ostalo po interni svadja ovoga društva se još ne more točno ocijeniti, ali je svakako „oganj na krovu“, jer nikomu nije od koristi ako bi se Ahd usušilo ili da bi postalo me­ta, cilj daljnjih napadov iz vana i iz nutra kao i tužbov.

Kategorije