U Austriji ne stišava bura, vihor zbog izjave vicekance­lara da je Kosovo dio Srbije. Polemiku prekida Kurz: Au­strija priznala Kosovo i to se neće prominiti. Austrijski kancelar Sebastian Kurz je, pred prošlotajednom sjednicom vlade, rekao da je Austrija prijatelj i da podržava Zapadni Balkan i da se tru­di da dā doprinos normali­za­ciji odnosa Beograda i Pri­š­tine. Na pitanje je li je Stra­cheovo opredeljenje da podr­ži jednu stranu oslabilo po­sredničku poziciju Austrije, umjesto Kurza odgovorio je sām Strache, ki je negirao tu tvrdnju i naglasio da ima raz­umivanje za obadvi strane, ali je istovrimeno konstatirao da se, kada govori o realnom stanju, uvijek suočava s op­t­užbami da je jednostran.

BEČ — „Srpsko vidjenje je drugačije od onoga Kosova. Takaj i pet držav EU nije pri­znalo Kosovo“ podsjetio je on i dodao da problem nažalost ni­je održivo riješen. Kurz je takaj ocijenio da ne vidi da je Str­a­cheova izjava nanela bilo ka­kovu škodu, te istakao da ima odlične kontakte kako sa Sr­bi­jom, tako i sa Kosovom. 

„Austrija je prije dugoga vri­mena priznala Kosovo i ta stav se ni u budućnosti neće prominiti“, zaključio je Kurz. 

S druge strane, opozicijska stranka Neos zatražila je sa­da sjednicu vanjskopolitičkoga savjeta zbog „većstrukih vanj­skopolitičkih ispada“ vi­cekan­celara Heinz-Christana Strachea. 

Takozvani „Savet austrijske integracijske i vanjske politike“ važi za ekvivalent nacionalnoga savjeta sigurnosti i na­lazi se pri Ministarstvu vanj­skih poslov, a njegovi člani su šefica diplomacije, predstavni­ki kancelara, vicekancelara, Ministarstva odbrane, kao i predstavniki parlamentarnih stranak, Konferencije pred­sjednika pokrajin. 

Ministarka vansjkih poslov Karin Kneissl triba izajti pred poslanike i objasnio ke su smirnice austrijske vanjske politike i ko sve od članov vlade more peljati i vanjsku politiku, navo­di se u zahtjevu Neosev. Za s­a­zivanje sjednice Savje­ta neop­hodan je zahtjev dvih članov, a Neos je s tim u vezi dovoljno zastupljen u ovom ti­jelu. Ta opozicijska stranka smatra da Austrija u EU ovi is­padi Strachea gubi vjerodostojnost kao vanjskopolitički partner u EU. 

I bivši austrijski kancelar, pe­ljač Socijaldemokratske stra­n­ke Christijan Kern, osudio je izjave Strachea vezane za Kosovo ističući da on „doliva ulje na oganj“. „Tada kada smo priznali Kosovo imali smo ko­n­flikte na ulica Austrije med mladi s Kosova i iz Srbije“, ob­jasnio je Kern. Takaj i po pitanju Republike Srpkse je, ka­ko dodaje, Strache već djelovao mimo europskoga konsenzusa. 

„To je pravi sigurnosni rizik za Austriju“, upozorava Kern podsećajući da je već stotina plavih šljemov iz Austrije stacionirano na Kosovu i u Bo­s­ni i Hercegovini, ki bi bili prvi ki bi se suočili s problemi.

(Tanjug/uredn.)

Kategorije