Zemaljski savjetnik Heinrich Dorner (Spö) je tokom spomenpriredbe za Rome i Sin­te u Lakimpuhu subotu, 16. novembra odlikovao Emmericha Gärtner-Horvatha »Ve­likim časnim znakom Zemlje Gradišće«. Čašćen je za svoj dugoljetni neumorni an­gažman za na­rodnu grupu Romov u Gradišću.

LAKIMPUH — Kulturno društvo austrijskih Romov na čelu s Andreasom Sárközijem predložilo je Zemlji Gradišće da bi odlikovala Emmericha Gärtner-Horvatha (* 1962.) ki se jur duga ljeta angažira u ko­rist romske narodne grupe po­sebno i u Gradišću.

U Lakimpuhu se od 1990. ljeta svaki put u novembru pred spomenikom za Rome i Sinte spominjaju svih pripadnikov ove narodne grupe, ke su po­s­tale žrtve nacionalsocijalistov med 1940. i 1945. ljetom.

Iz logora za interniranje Ciganov u Lakimpuhu su naciji deportirali oko 4.000 gradiš­ćanskih Romov u koncentraci­one logore. Samo kih 400 deportiranih je pak preživilo holokaust, tj. potpuno zničenje.

U Austriji u 1938. ljetu je ži­vilo kih 11.000 Romov i Sintov, od toga 8000 u Gradišću. Samo kih šacanih 10 posto au­strijskih Romov i Sintov je pr­e­živilo holokaust. Logor u sri­d­njogradišćanskom Lakimpu­hu je bio najveći kako u Austriji tako i u cijelom Nimškom Rei­chu. Prve „Cigane“ su ovde in­ternirali u novembru 1940. lje­ta, a odavle su je pak deporti­rali u koncentracione logore.

Preokret u zahadjanju s Ro­mi i Sinti je započeo koncem 80-ih ljet s utemeljenjem prvo­ga njevoga društva u Gradiš­ću. U 1991. ljetu, na inicijativu kašnje titulom profesor odlik­o­vanoga Rudolfa Sárközija, je utemeljeno Kulturno društvo austrijskih Romov. Peticija ovoga društva, čiji je bio dug­o­ljetni predsjednik i ku je podupiralo i Društvo Romov u Bor­ti, dopeljalo je do prijedloga za odluku svih četirih tada u Par­lamentu zastupanih političkih stranak, ke su to jednoglasno prihvatile. To je pak konačno peljalo do priznanja austrijskih Romov kao narodna grupa (u decembru 1993.). Pol­drug lje­ta pred tim je došlo do strašnoga atentata bombom u civi pred romskim naseljem na ru­bu Borte. U noći od 4. na 5. februara 1992. lj. je onde na­sred ceste pukla ovakova bom­ba i ubila četire mlade Rome. Ovo je bio najteži politički na­pad i atentat u Austriji po Dru­gom svitskom boju.

(uredn.)

Kategorije

Slike