Vokalizaciju, ada prelazak suglasnika/konsonanta -l u samoglasnik/vokal -o na kra­ju sloga ili na kraju riči, ima­mo i kod glagolov, a to kod glagolskoga pridjeva radnoga, koga tribamo za krojenje prošlosti: on je rekao, on je mislio, on je gledao.

 

Premda imamo u naši govori kod glagolskoga pridjeva rad­noga (PPA) u 3. licu mu­škoga roda jednine već mogu­ć­nosti, je u književnomu jeziku ispravan samo završetak na -o. Tako su npr. „on je vidil“ ili „on je vidi“ (tipično za govo­re Dolincev), „on je vidija“ (tipično za Vlahiju), „on je vi­diu“ (tipično za dijele Poljancev, Hatov ali i Frakanavce), „on je vidiv“ (tipično za govo­re moravskih Hrvatov) samo stilističke varijante u različni seoski govori, ke su dopušćane u književnosti ili privatnoj komunikaciji. Ali u gradiš­ćan­skohrvatskom standardu je normiran samo oblik s vokalom -o kraju: on je vidio.

 

Isto pravilo valja i za sve dru­ge glagolske pridjeve radne (PPA), ke zovemo i aktivni glagolski pridjevi, npr: bil, bi, bija, biu, biv > bio. Starac je bio u svojoj hiži. Moj otac je re­kao ... On je vidio … Nisam znao ... Brat mi je obećao ... Muž je došao ... Njegov otac je umro jur pred desetimi ljeti.

 

Pokidob u gramatiki zapravo nije pravila bez iznimke, ima­mo i kod vokalizacije glagol­skoga pridjeva radnoga iznimke: PPA od glagola bosti glasi bol, ter imamo i ubol, izbol, zabol, nabol, prebol: Ja sam se nožem ubol u prst i sada krvarim. Ubol me je ko­mar. On si je sam prebol uho. A PPA od glagolov zapriti i otpriti glasi zaprl i otprl: Zač si zaprl vrata? Dičak je otprl oblok i zavik­nuo prijatelja.

 

(Zorka Kinda Berlaković; 58.)