UZLOP — Donedavno mla­di vinari — u medjuvrimenu su im dorasli jur i dica i stoju takorekuć „pred vrati“ u istoj struki — Doroteja i Franc Ja­kšić (Nohparovi) iz Remuševih dvorov u Uzlop su u minuli lje­ti steklu sve veći ugled na vrlo gusto pohodenoj pozornici austrijskih vinarov i vinarske elite. Nije već dost imat do­b­ro vino, znamda još i odlično, ne­go ide uz sve to i za dobro pr­o­mišljeni marketing, za djelo­tvornu prezentaciju, za čim re­dovitiju nazočnosti.

 

Uza to da su „Remuševi“ ja­ko inovativni u pogledu na vi­no — tako imaju u sortimentu npr. i črljeno vino s hrvatskim imenom »Žena« (Zweigelt) a uz puno drugo i istakunti »Friz­zan­te Rosé« (Cabernet Sauvignon) — oni su su stvorili drugu gospodarsku nogu, naime „Od­mor na seljačkom dvoru“. A gosp­o­darica Doroteja je još i pred­sjednica gradišćanskokga udru­ženja »Odmor na seljačkom dvoru« (Urlaub am Bauernhof). Uz lipi smješćaj nudu i kulina­riku i degustaciju vina uz, naravno, i putovanja po hataru i šetnje po vinogradi.

 

„To se je sada sve najednoč čisto otkinulo tim da je zbu­s­nula pandemija koronavirusa“, veli Doroteja Jakšić, ka je ro­dom iz poznate krčmarske i ugostiteljske obitelji Gregorić u Klimpuhu. Svoje vino, nara­vno i nadalje smu prodavati i to sada činu tako, da telefonski ili prik interneta primu naručbe i vino šalju u paketi. Doma u Uzlopu na svojem dvoru to činu tako, da pakirano vino (i račun) vržu na odredjenom mje­stu na prostra­nom dvoru, a lju­di si pak dojdu po to vino, a tim nimaju osobnoga kontakta. „Posao nam se je jako sma­njio, hiže su stornirane ča do ma­ja, a isto tako su stornirani svi veliki i mali vin­ski sajmi širom Austrijke i izvan, kamo smo htili redovito pojti, da bi re­kla­mirali i prezentirali svoja vina, našli nove partnere i mu­šteriju, ku­pce. Poda tu pada i veliki dogadjaj »Vievinum« 6. junija o. lj. u bečkom Hofburgu, me­dj­u­na­rodna smotra vina, ku orga­nizi­raju svako drugo ljeto na ovoj prvoj adresi u Beču. Jur sada je odrinuta na dojduće ljeto.“ — je rekla diplomirana enologica Doroteja Jakšić.

 

U ovi dani bi biila i tradici­onalna medjunarodna »Smotra vina« u Innsbrucku, ka je,  naravno otpovidana, isto kao i ugledna medjunarodna degu­stacija vin »Falstaff«.

Puno je i novih stvari u ke su Remuševi investirali i pineze i maštu (fantaziju) i snagu i ideje, „Sve je to to sada mi­mo“ tužno veli Doroteja Jakšić.

 

„Ljudi i nadalje naručuju vi­na, ali to je samo mali dio to­ga ča prodavamo pod normal­nimi okolnosti. Tako su Rem­u­ševi otpovidali i tradicionalnu »Degustaciju ljetošnjih vin« (Jahrgangspräsentation), ka je bila predvidjena za 19. aprila.

 

Ali ova teška kriza i pandemija ih ne odveže od svakida­njega djela u vinogradi, pri če­mu im pomažu dva djelači iz Rumunjske. Ovi dva prijatelji jedne obitelju u Uzlopu su jur ranije došli i su naravno i prijavljeni. Pomažu i Remuševim i drugim vinarom u selu. Sada na protuliće a naravno i pri trgadbi ujesen. Kako će to biti nadalje, ne zanju ni Remuševi ni drugi (i hrvatski) vinari. Bi­lo to uz ostale Erich Schruiff ili Štefan „Broaska“ Robica u Uzlopu, Konrad i Martina Ma­riel u Vulkaprodrštofu i mnogi drugi vinari, kim se je isto dogodilo: dramatično im se sma­njio posao a tim i dohodak.

 

„Po mogućnosti šaljemo vi­no po pošti, ali u Gradišću i Beču dostavljamo vino i na pri­vatne adrese ako ima naručbov“ je rekla Doroteja Jakšić u razgovoru s Hrvatskimi novinami, i se ufa da će se čim prije opet normalizirati svakodnevni ži­vot a tim sve ča je u vezi s vi­nom pvezano i s odmorom na selja­čkom dvoru. 

 

(uredn.)

Kategorije

Slike